Kortrijk Art

30
WIT.H

Beeldwindstoot
Adres: Jozef Vandaleplein 3, 8500 Kortrijk
Openinguren: 09:00 tot 17:00 gesloten op maandag
Contact: info@vzwwith.org

Over de locatie (NL)

Wit.h is een Kun­sten­cen­trum dat artis­tie­ke expe­di­ties ont­wik­kelt en ten­toon­stel­lin­gen orga­ni­seert op een inclu­sie­ve manier. Wit.h nodigt kun­ste­naars uit om in col­lec­tie­ven samen te wer­ken. De kun­ste­naars zijn zowel pro­fes­si­o­ne­le kun­ste­naars als kun­ste­naars met een beper­king of een psy­chi­sche kwets­baar­heid. Het piep­klei­ne cen­trum is gele­gen op het stem­mi­ge Van­da­le­plein in het hart van de stad Kort­rijk. Dat is de uit­val­ba­sis voor inter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars­col­lec­tie­ven die mee­wer­ken aan artis­tie­ke gelijkwaardigheid. 

About the location (EN)

Wit.h is an arts cen­ter that devel­ops artis­tic expe­di­ti­ons and orga­ni­zes exhi­bi­ti­ons in an inclu­si­ve way. Wit.h invi­tes artists to col­la­bo­ra­te in col­lec­ti­ves. The artists are both pro­fes­si­o­nal artists and artists with a disa­bi­li­ty or psy­cho­lo­gi­cal vul­ne­ra­bi­li­ty. The tiny cen­ter is loca­ted on the atmos­p­heric Van­da­le­plein in the heart of the city of Kort­rijk. That is the base for inter­na­ti­o­nal artists’ col­lec­ti­ves that con­tri­bu­te to artis­tic equality.