Kortrijk Art

27.
The Wrong House

Screenshot 2023 09 04 at 13 15 52

Distance / Timing / Precision

Martin Ålund, Malin Arnedotter Bengtsson, Mathieu Verhaeghe

Datum: 27.oktober.2023-18.februari.2024
Adres: Graaf Gwijde van Namenstraat 7;7A, 8500 Kortrijk
Openinguren: Zaterdag & Zondag 14u - 18u. en op afspraak
Volg op Facebook

(NL) Over de tentoonstelling

Distance/​Timing/​Precision is een beel­den­de dia­loog tus­sen twee Zweed­se en één Bel­gi­sche kun­ste­naar. De Zweed­se kun­ste­naars Mar­tin ålund en Malin Arne­dot­ter Bengts­son en de Bel­gi­sche kun­ste­naar Mathieu Ver­haeg­he. De titel duidt op het span­nings­veld dat deze kun­ste­naars heb­ben in hun werk­pro­ces. De expo daagt elke kun­ste­naar uit om uit de vei­li­ge omge­ving te tre­den van hun stu­dio en een dia­loog aan te gaan met elkaar en het publiek. Zo reflec­te­ren ze over de posi­tie van de maker.

(EN) About the exhibition

Distance/​Timing/​Precision is a visu­al dia­lo­gue bet­ween two Swe­disch and one Bel­gi­an artist. Swe­dish artists Mar­tin ålund and Malin Arne­dot­ter Bengts­son and Bel­gi­an artist Mathieu Ver­haeg­he. The tit­le indi­ca­tes the area of ten­si­on the­se artists have in their wor­king pro­cess. The expo chal­len­ges each artist to step out of the safe envi­ron­ment of their stu­dio and enter into a dia­lo­gue with each other and the public. In doing so, they reflect on the posi­ti­on of the artist.

(NL) Over de locatie

The Wrong Hou­se is een artist-run ini­ti­a­tief dat een plat­form biedt voor pre­sen­ta­tie en reflec­tie gericht op beel­den­de kunst. The Wrong Hou­se” werd in 2019 opge­richt door Jonas Van­steen­kis­te met de bedoe­ling een ten­toon­stel­ling plat­form te vor­men gericht op de rele­van­tie van kunst door mid­del van inter­dis­ci­pli­nai­re kunst­vor­men en actu­e­le kwes­ties. Geïn­spi­reerd door de ster­ke over­tui­ging dat kunst een reac­tie is op wat er in de maat­schap­pij gebeurt.

De naam the wrong hou­se” is een eer­be­toon aan het boek van Ste­ven Jacobs over Hitch­cock en archi­tec­tuur. De ten­toon­stel­lings­ruim­te en kan­to­ren zijn geves­tigd in Kort­rijk (BE). We pro­du­ce­ren ten­toon­stel­lin­gen in onze gale­rie of orga­ni­se­ren pro­jec­ten in loka­le of cul­tu­re­le con­tex­ten van ste­den en instel­lin­gen. Onze visie is samen­wer­ken en par­ti­ci­pe­ren met ver­schil­len­de part­ners en een breed publiek.

(EN) About the location

The Wrong Hou­se is an artist-run ini­ti­a­ti­ve that pro­vi­des a plat­form for pre­sen­ta­ti­on and reflec­ti­on focu­sed on visu­al arts. The Wrong Hou­se” was foun­ded in 2019 by Jonas Van­steen­kis­te with the inten­ti­on of for­ming an exhi­bi­ti­on plat­form focu­sed on the rele­van­ce of art through inter­dis­ci­pli­na­ry art forms and cur­rent issues. Inspi­red by the strong belief that art is a res­pon­se to what is hap­pe­ning in society.

The name the wrong hou­se” is a tri­bu­te to Ste­ven Jacobs’ book about Hitch­cock and archi­tec­tu­re. The exhi­bi­ti­on spa­ce and offi­ces are loca­ted in Kort­rijk (BE). We pro­du­ce exhi­bi­ti­ons in our gal­lery or orga­ni­ze pro­jects in local or cul­tu­ral con­texts of cities and insti­tu­ti­ons. Our visi­on is to col­la­bo­ra­te and par­ti­ci­pa­te with dif­fe­rent part­ners and a wide audience.

Mattieu Martin