Kortrijk Art

28
Tex­tu­re, Muse­um van Vlas en Textiel

Zicht op zwingelturbine in Texture copyright Stad Kortrijk fotograaf Mathieu Van de Sompel 1
Adres: Noordstraat 28, 8500 Kortrijk
Openinguren: Di - Zo: 10:00 - 17:00

Over de locatie (NL)

Tex­tu­re ver­telt over de lin­nen- en vla­snij­ver­heid. Een ver­haal met ster­ke wor­tels dat getuigt van straf vak- en onder­ne­mer­schap, van gedurf­de inno­va­tie en wend­baar­heid en zich­zelf voort­du­rend her­uit­vin­den. In drie kamers, inge­richt in een authen­tiek vlas­ver­zend­huis, ont­dek je de revo­lu­ti­o­nai­re ont­wik­ke­ling die de vla­snij­ver­heid in deze streek teweegbracht.

About the location (EN)

Tex­tu­re tells the sto­ry of the linen and flax indu­stry. A sto­ry with strong roots that bear wit­ness to excel­lent crafts­mans­hip and entre­pre­neur­ship, to bold inno­va­ti­on and agi­li­ty and to con­stant­ly rein­ven­ting one­self. In three rooms, fur­nis­hed in an authen­tic flax ship­ping hou­se, you will dis­co­ver the revo­lu­ti­o­na­ry devel­op­ment that the flax indu­stry has brought about in this region.