Kortrijk Art

27
rhizome_​

Pei 9666 HR

29.juni-27.oktober.2024

Every Love Story Is a Ghost Story

Pei-Hsuan Wang

Adres: Koning Albertstraat 2, 8500 Kortrijk
Openinguren: op afspraak - by appointment

Over de tentoonstelling (NL)

De totaal­in­stal­la­tie van Pei-Hsu­an Wang in rhizome_​is een meer­stem­mig ver­haal over het gevoel van samen­ho­rig­heid en hybri­di­teit. Haar werk ver­weeft reflec­ties over migra­tie, ver­want­schap en de vor­ming van iden­ti­teit met ele­men­ten afkom­stig uit de regi­o­na­le con­text van Kortrijk.

De ten­toon­stel­ling maakt deel uit van After Para­di­se’, Tri­ën­na­le Kort­rijk 2024.
Open dins­dag tot zon­dag van 10 tot 18 uur. 

About the exhibition (EN)

Pei-Hsu­an Wang inha­bits the pro­ject spa­ce rhizome_​with a polypho­nic tale of belon­ging and hybri­di­ty. Her total instal­la­ti­on intertwi­nes reflec­ti­ons on migra­ti­on, kins­hip, and the for­ma­ti­on of iden­ti­ty with ele­ments drawn from Kort­rijk’s regi­o­nal context.

The exhi­bi­ti­on is part of After Para­di­se’, Tri­en­ni­al Kort­rijk 2024
Open Tues­day to Sun­day from 10am to 6pm.

Over de locatie (NL)

rhizome_​is een niet com­mer­ci­eel ten­toon­stel­lings­plat­form voor heden­daag­se kunst in Kort­rijk dat zijn wor­tels heeft in het prin­ci­pe van ver­bin­dend den­ken. Dit resul­teert in samen­wer­kin­gen met kun­ste­naars, cura­to­ren en orga­ni­sa­ties die actief zijn in het kunstlandschap.

About the location (EN)

rhizome_​is a non-com­mer­ci­al exhi­bi­ti­on plat­form for con­tem­po­ra­ry art in Kort­rijk that has its roots in the prin­ci­ple of con­nec­ting thin­king. This results in col­la­bo­ra­ti­ons with artists, cura­tors and orga­ni­za­ti­ons acti­ve in the art landscape.

449615136 879594890862440 4426250392549689255 n