Kortrijk Art

25.
rhizome_​

Baby Im Yours

Baby, I'm Yours

Emile Rubino

Datum: 22.oktober-10.december.2023
Adres: Koning Albertstraat 2, 8500 Kortrijk
Openinguren: Zo van 14 tot 18 uur
Volg op Instagram

(NL) Over de tentoonstelling

Ik heb bij­na zes jaar in een kunst­ga­le­rie gewerkt. Ik denk dat ik van mijn werk hield. Het was niet mijn eer­ste baan in een gale­rie, maar wel de eer­ste waar­bij ik betaald kreeg om te wer­ken. Het was mijn eer­ste ech­te baan’ na mijn stu­die. Ik werd een full­ti­me werk­ne­mer. Ik sta­bi­li­seer­de mijn juri­di­sche en finan­ci­ë­le situ­a­tie in een nieuw land. Het was een goe­de baan. Het was een goe­de gale­rie. Ik had een bureau met een Vitra EA 108 alu­mi­ni­um stoel. De kof­fie was goed. Het loon was niet zo goed. Ik klaag­de vaak over aspec­ten van mijn baan tegen goe­de vrien­den op dezelf­de manier als ik zou kla­gen over een ondank­ba­re of ver­strooi­de min­naar. De dagen waren lang. Ik had onder­steu­nen­de col­le­ga’s die me door moei­lij­ke tij­den heen hiel­pen. Ik kwam vaak te laat. Maar ik maak­te regel­ma­tig onbe­taald over­werk en ik was heel flexi­bel. De part­ners met wie ik in deze jaren heb geda­te, ver­tel­den me alle­maal dat mijn meest behou­den­de eigen­schap mijn peo­p­le plea­sing-per­soon­lijk­heid is. Ik werk eraan. Nee zeg­gen is niet gemak­ke­lijk als je een werk­ne­mer bent. Na jaren van ja zeg­gen tegen til­len, trek­ken en duwen, begon mijn rug pijn te doen en begon ik wrok te voe­len. Ik moest een manier vin­den om tijd terug te win­nen. Door minus­cu­le afwij­kin­gen in mijn werk­dag werd de gale­rie mijn ate­lier. Ik maak­te foto­ko­pie­ën van objec­ten uit de ach­ter­ka­mer. Ik kleur­de ze met de hand tij­dens lan­ge tele­foon­ge­sprek­ken. Mijn blik dwaal­de af als ik de came­ra van de gale­rie gebruik­te. En ik begon de omstan­dig­he­den rond de kunst­wer­ken die ik docu­men­teer­de te docu­men­te­ren. Voor dit werk bevon­den de pro­duc­tie­om­stan­dig­he­den zich alleen in de gale­rie voor zover mijn leven op dat moment de gale­rie was. Emi­le Rubino

KIOSK @ rhizome_

Cura­tor Simon Delobel

(EN) About the exhibition

For near­ly six years I wor­ked in an art gal­lery. I think I loved my job. It wasn’t my first gal­lery job but it was the first one that invol­ved get­ting paid to work. It was my first real job’ after grad school. I beca­me a full-time employ­ee. I sta­bi­li­zed my legal and finan­ci­al situ­a­ti­on in a new coun­try. It was a good job. It was a good gal­lery. I had a desk with a Vitra EA 108 alu­mi­num chair. Cof­fee was good. The pay wasn’t so good. I often com­plai­ned about aspects of my job to clo­se friends the same way I would com­plain about an ungra­te­ful or dis­trac­ted lover. Days were long. I had sup­por­ti­ve col­lea­gues who saw me through hard times. I was often late. But I regu­lar­ly wor­ked unpaid over­ti­me, and I was very flexi­ble. The part­ners I dated during the­se years all told me that my most con­ser­va­ti­ve trait is my peo­p­le plea­sing-per­so­na­li­ty. I am wor­king on it. Saying no isn’t easy when you are an employ­ee. After years of saying yes to lif­ting, pul­ling and pus­hing, my back began to hurt and I began to feel resent­ment. I had to find a way to recap­tu­re time. Through minus­cu­le devi­a­ti­ons in my wor­king day, the gal­lery beca­me my stu­dio. I made pho­toco­pies of objects from the back­room. I hand-colo­red them during long pho­ne calls. My gaze stray­ed when I used the gallery’s came­ra. And I began to docu­ment the con­di­ti­ons around the art­works I was docu­men­ting. For this work, the con­di­ti­ons of pro­duc­ti­on were loca­ted in the gal­lery only to the extent that, at the time, my life was the gal­lery. Emi­le Rubino

KIOSK @ rhizome_

Cura­tor Simon Delobel

(NL) Over de locatie

rhizome_​is een niet com­mer­ci­eel ten­toon­stel­lings­plat­form voor heden­daag­se kunst in Kort­rijk dat zijn wor­tels heeft in het prin­ci­pe van ver­bin­dend den­ken. Dit resul­teert in samen­wer­kin­gen met kun­ste­naars, cura­to­ren en orga­ni­sa­ties die actief zijn in het kunstlandschap.

(EN) About the location

rhizome_​is a non-com­mer­ci­al exhi­bi­ti­on plat­form for con­tem­po­ra­ry art in Kort­rijk that has its roots in the prin­ci­ple of con­nec­ting thin­king. This results in col­la­bo­ra­ti­ons with artists, cura­tors and orga­ni­za­ti­ons acti­ve in the art landscape.