Kortrijk Art

26
Pand 00X

316544978 613146830565693 6369548964140043815 n
Adres: Blekersstraat 1, 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillen per tentoonstelling
Contact: info@pand00x.be

Over de locatie (NL)

De karak­ter­vol­le ruim­te werd inge­richt met oog voor design door inte­ri­eur­ar­chi­tect Elke Craey­meersch en biedt plaats tot 80 per­so­nen. Het indu­stri­ë­le kader biedt tal van moge­lijk­he­den voor de orga­ni­sa­tie van jouw work­shop, mee­ting, foto­shoot, semi­na­rie, pro­duct­voor­stel­ling en nog veel meer. Pand 00X is cen­traal gele­gen in Kort­rijk en gemak­ke­lijk bereik­baar te voet van­uit het sta­ti­on. Er is ook vol­doen­de par­keer­ge­le­gen­heid in de buurt.

About the location (EN)

The charac­ter­ful spa­ce was fur­nis­hed with an eye for design by inte­ri­or archi­tect Elke Craey­meersch and can accom­mo­da­te up to 80 peo­p­le. The indu­stri­al set­ting offers numerous pos­si­bi­li­ties for orga­ni­zing your work­shop, mee­ting, pho­to shoot, semi­nar, pro­duct pre­sen­ta­ti­on and much more. Pand 00X is cen­tral­ly loca­ted in Kort­rijk and easi­ly acces­si­ble on foot from the sta­ti­on. The­re is also ample par­king nearby.