Kortrijk Art

24
Lie­baert Projects

Daiga Grantina at Liebaert Projects 1
Adres: Minister Liebaertlaan 1b, 8500 Kortrijk
Openinguren: Zondag: 14:00—18:00 en met afspraak

Over de locatie (NL)

Lie­baert Pro­jects is een sticht­ing voor Heden­daag­se Beel­den­de Kunst in Kort­rijk. Gehuis­vest in de voor­ma­lige vlasw­ev­er­ij De Stoop uit 1888. Lie­baert Pro­jects maakt ten­toon­stellin­gen met jon­ge opko­men­de kun­ste­naars uit bin­­nen- en buiten­land met een ster­ke focus op sculp­turaal en video werk. De vzw werd opge­richt in 1999 door wij­len Gery Van Ten­de­loo samen met een groep ent­hou­si­aste kun­stliefheb­bers en verza­me­laars. Van­daag telt de vzw 14 leden onder lei­d­ing van cura­tor Joa­chim Coucke. 

About the location (EN)

Lie­baert Pro­jects is a foun­da­ti­on for Con­tem­po­ra­ry Visu­al Art in Kort­rijk. Hou­sed in the for­mer flax wea­ving mill De Stoop from 1888. Lie­baert Pro­jects orga­ni­zes exhi­bi­ti­ons with young emer­ging artists from Bel­gi­um and abroad with a strong focus on sculp­tu­ral and video prac­ti­ces. The non-pro­fit orga­ni­za­ti­on was foun­ded in 1999 by the late Gery Van Ten­de­loo together with a group of enthu­si­as­tic art lovers and col­lec­tors. Today, the non-pro­fit asso­ci­a­ti­on has 14 mem­bers under the lea­der­ship of cura­tor Joa­chim Coucke.