Kortrijk Art

20.
Kun­sten­huis Harelbeke

D8f2ec 26d3b835c73b41f78dfc8ec88ab2c3cemv2

Betekendt

Jonas Vansteenkiste Robbert&Frank Frank&Robbert Ann Demeyere Benny Luyckx Sarah Yu Zeebroek Ruben Bellinkx Lisa Wilkens Tinus Vermeersch Anne-Mie Van Kerckhoven Ruth Devriendt Bilal Bahir Tja Ling Hu Peter Depelchin ​

Datum: 19.april-26.mei.2024
Adres: Marktstraat 100, 8530 Harelbeke
Openinguren: vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 14u tot 18u | Friday, Saturday, Sunday and public holidays 2 pm - 6 pm
Volg op Instagram of Facebook

(NL) Over de tentoonstelling

De groeps­ten­toon­stel­ling Betekend(T) focust (zoals de titel al laat ver­moe­den) op pure tekenkunst. 

Kun­ste­naars die het medi­um teke­nen omar­men en van­uit de zui­ve­re lijn het expe­ri­ment opzoeken. 

We zien een aan­een­ge­scha­keld geheel van pot­lood­lij­nen, abstrac­te stre­pen, bru­ta­lis­ti­sche struc­tu­ren en zach­te stre­pen in klei. De teken­kunst open­ge­trok­ken en het teken als een sym­bo­li­sche dra­ger. Deze ten­toon­stel­ling heeft een breed bereik. Via de teken­kunst zoe­ken we bete­ke­nis. Ieder teken heeft een com­mu­ni­ca­tie­ve waar­de en een doel. Meer dan ooit zijn tekens belang­rijk, ze ver­de­len en ver­e­ni­gen ons- ze zor­gen voor ver­bin­ding of afstand. De tekens van onze tijd roe­pen dage­lijks vra­gen op, zij het onder de vorm van Chat­G­PT, reli­gi­eu­ze ico­nen of de dag­da­ge­lijk­se pic­to­gram­men die ons ver­keer stu­ren. We leven in een onvoor­stel­ba­re tijd waar­bij de bete­ke­nis­laag van tekens con­stant onder­he­vig is aan ver­an­de­ring en evo­lu­tie. We zit­ten op een schar­nier­punt; net zoals bij deuit­vin­ding van de tekens en het schrift, zien we nu een omme­keer in de tech­no­lo­gi­sche ver­an­ke­ring van het medi­um. Als mens­heid zijn we in staat om de tekens te ver­hef­fen tot een nieu­we vorm die ons over­stijgt en zodoen­de een wer­ke­lijk­heid cre­ëert die bij­na los staat van de fysie­ke wereld.

De expo is open van 19 april tot en met 26 mei 2024, tel­kens van 14u tot 18u en dat op vrij­dag, zater­dag, zon­dag en feestdagen. 


(EN) About the exhibition

The group exhi­bi­ti­on Betekend(T) focu­ses (as the tit­le sug­gests) on pure drawing. 

Artists who embra­ce the medi­um of dra­wing and seek expe­ri­men­ta­ti­on from pure line. 

We see a con­ca­tena­ti­on of pen­cil lines, abstract stro­kes, bru­ta­list struc­tu­res and soft stro­kes in clay. The art of dra­wing ope­ned up and the sign as a sym­bo­lic sup­port. This exhi­bi­ti­on has a broad sco­pe. Through dra­wing, we seek mea­ning. Eve­ry sign has a com­mu­ni­ca­ti­ve value and a pur­po­se. More than ever, signs are impor­tant, they divi­de and uni­te us-they pro­vi­de con­nec­ti­on or dis­tan­ce. The signs of our times rai­se ques­ti­ons dai­ly, be it in the form of Chat­G­PT, reli­gious icons or the dai­ly icons that direct our traf­fic. We live in an unima­gi­na­ble time whe­re the mea­ning lay­er of signs is con­stant­ly chan­ging and evol­ving. We are at a pivo­tal point; as with the inven­ti­on of signs and wri­ting, we are now see­ing a rever­sal in the tech­no­lo­gi­cal ancho­ring of the medi­um. As huma­ni­ty, we are able to ele­va­te the signs into a new form that trans­cends us, thus cre­a­ting a rea­li­ty almost sepa­ra­te from the phy­si­cal world.

The expo will be open from 19 April to 26 May 2024, each time from 2pm to 6pm and on Fri­days, Satur­days, Sun­days and public holidays.

(NL) Over de locatie

Huis De Bae­re aan de Markt­straat 100 in Harel­be­ke is een fraai neo­clas­si­cis­tisch heren­huis van 1771. Het huis is ver­noemd naar de koop­mans­fa­mi­lie Debae­re, die het in 1935 ver­wierf. In de 70er jaren kwam Huis De Bae­re in bezit van de Stad Harel­be­ke en werd in het 1976 beschermd als monu­ment. Het gebouw her­berg­de vele jaren het Pijp- en Tabaks­mu­se­um dat inzoom­de op het rij­ke ambachts­ver­le­den van de streek.

In 2014 richt­te de Stad Harel­be­ke Huis De Bae­re in als een inter­ac­tie­ve plek voor kunst en cul­tuur en tus­sen 2014 en 2019 orga­ni­seer­de de stad meer dan twin­tig ten­toon­stel­lin­gen tel­kens met de focus op heden­daag­se Bel­gi­sche kunst.

In 2020 nam Kun­sten­huis Harel­be­ke vzw, opge­richt door een acht­tal kunst­lief­heb­bers en kun­ste­naars, de orga­ni­sa­tie­fak­kel over om in het Huis Debae­re jaar­lijks 2 inspi­re­ren­de con­cept­ten­toon­stel­lin­gen te rea­li­se­ren, aan­ge­vuld met een een pro­gram­ma van lezin­gen, gelei­de bezoe­ken en noc­tur­nes. Elke con­cept­ten­toon­stel­ling wordt opge­zet als een groeps­ex­po­si­tie met een tien­tal kun­ste­naars, rond een al dan niet strikt gede­fi­ni­eerd the­ma. (Jon­ge) Bel­gi­sche of op een of ande­re manier met Bel­gië ver­bon­den kun­ste­naars een (eer­ste) podi­um geven blijft voor Kh hier­bij steeds het belang­rijk­ste focus­punt. De titels van onze ten­toon­stel­lin­gen ver­ra­den hier­bij een zeker zoe­ken naar het onver­wach­te, het expe­ri­men­te­le en mis­schien wel het tegen­draad­se: 30 onder 30, Nacht und Nebel, Apol­low­lands, FUCK YOU!, What my body knew and for­got to tell me, 404 Page not Found, Home Sweet Home, Don’t Men­ti­on The War, For­za Femi­na, #Fri­vool!, Les Wal­lons sont là — L’art Bel­ge ne rime…

(EN) About the location

Huis De Bae­re at Markt­straat 100 in Harel­be­ke is a beau­ti­ful neo­clas­si­cal man­si­on from 1771. The hou­se is named after the mer­chant fami­ly Debae­re, who acqui­red it in 1935. In the 1970s, Huis De Bae­re came into the pos­ses­si­on of the City of Harel­be­ke and was pro­tec­ted as a monu­ment in 1976. The buil­ding hou­sed the Pipe and Tobac­co Muse­um for many years, which zoo­med in on the rich craft his­to­ry of the region.

In 2014, the City of Harel­be­ke set up Huis De Bae­re as an inter­ac­ti­ve pla­ce for art and cul­tu­re and bet­ween 2014 and 2019, the city orga­ni­zed more than twen­ty exhi­bi­ti­ons, each with a focus on con­tem­po­ra­ry Bel­gi­an art.

In 2020, Kun­sten­huis Harel­be­ke vzw, foun­ded by eight art enthu­si­asts and artists, took over the orga­ni­za­ti­o­nal torch to rea­li­ze 2 inspi­ring con­cept exhi­bi­ti­ons eve­ry year in the Huis Debae­re, sup­ple­men­ted by a pro­gram of lec­tu­res, gui­ded visits and noc­tur­nes. Each con­cept exhi­bi­ti­on is set up as a group exhi­bi­ti­on with ten artists, around a the­me that may or may not be strict­ly defi­ned. Giving (young) Bel­gi­an or in some way con­nec­ted to Bel­gi­um artists a (first) sta­ge remains the main focus point for Kh. The tit­les of our exhi­bi­ti­ons betray a cer­tain search for the unex­pec­ted, the expe­ri­men­tal and per­haps the con­tra­ry: 30 under 30, Nacht und Nebel, Apol­low­lands, FUCK YOU!, What my body knew and for­got to tell me, 404 Page not Found , Home Sweet Home, Don’t Men­ti­on The War, For­za Femi­na, #Fri­vool!, Les Wal­lons sont là — L’art Bel­ge ne rime…