Kortrijk Art

22
Kun­sten­huis Harelbeke

20230924 1512031
Adres: Marktstraat 100, 8530 Harelbeke
Openinguren: vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 14u tot 18u | Friday, Saturday, Sunday and public holidays 2 pm - 6 pm

Over de locatie (NL)

Huis De Bae­re aan de Markt­straat 100 in Harel­be­ke is een fraai neo­clas­si­cis­tisch heren­huis van 1771. Het huis is ver­noemd naar de koop­mans­fa­mi­lie Debae­re, die het in 1935 ver­wierf. In de 70er jaren kwam Huis De Bae­re in bezit van de Stad Harel­be­ke en werd in het 1976 beschermd als monu­ment. Het gebouw her­berg­de vele jaren het Pijp- en Tabaks­mu­se­um dat inzoom­de op het rij­ke ambachts­ver­le­den van de streek.

In 2014 richt­te de Stad Harel­be­ke Huis De Bae­re in als een inter­ac­tie­ve plek voor kunst en cul­tuur en tus­sen 2014 en 2019 orga­ni­seer­de de stad meer dan twin­tig ten­toon­stel­lin­gen tel­kens met de focus op heden­daag­se Bel­gi­sche kunst.

In 2020 nam Kun­sten­huis Harel­be­ke vzw, opge­richt door een acht­tal kunst­lief­heb­bers en kun­ste­naars, de orga­ni­sa­tie­fak­kel over om in het Huis Debae­re jaar­lijks 2 inspi­re­ren­de con­cept­ten­toon­stel­lin­gen te rea­li­se­ren, aan­ge­vuld met een een pro­gram­ma van lezin­gen, gelei­de bezoe­ken en noc­tur­nes. Elke con­cept­ten­toon­stel­ling wordt opge­zet als een groeps­ex­po­si­tie met een tien­tal kun­ste­naars, rond een al dan niet strikt gede­fi­ni­eerd the­ma. (Jon­ge) Bel­gi­sche of op een of ande­re manier met Bel­gië ver­bon­den kun­ste­naars een (eer­ste) podi­um geven blijft voor Kh hier­bij steeds het belang­rijk­ste focus­punt. De titels van onze ten­toon­stel­lin­gen ver­ra­den hier­bij een zeker zoe­ken naar het onver­wach­te, het expe­ri­men­te­le en mis­schien wel het tegen­draad­se: 30 onder 30, Nacht und Nebel, Apol­low­lands, FUCK YOU!, What my body knew and for­got to tell me, 404 Page not Found, Home Sweet Home, Don’t Men­ti­on The War, For­za Femi­na, #Fri­vool!, Les Wal­lons sont là — L’art Bel­ge ne rime…

About the location (EN)

Huis De Bae­re at Markt­straat 100 in Harel­be­ke is a beau­ti­ful neo­clas­si­cal man­si­on from 1771. The hou­se is named after the mer­chant fami­ly Debae­re, who acqui­red it in 1935. In the 1970s, Huis De Bae­re came into the pos­ses­si­on of the City of Harel­be­ke and was pro­tec­ted as a monu­ment in 1976. The buil­ding hou­sed the Pipe and Tobac­co Muse­um for many years, which zoo­med in on the rich craft his­to­ry of the region.

In 2014, the City of Harel­be­ke set up Huis De Bae­re as an inter­ac­ti­ve pla­ce for art and cul­tu­re and bet­ween 2014 and 2019, the city orga­ni­zed more than twen­ty exhi­bi­ti­ons, each with a focus on con­tem­po­ra­ry Bel­gi­an art.

In 2020, Kun­sten­huis Harel­be­ke vzw, foun­ded by eight art enthu­si­asts and artists, took over the orga­ni­za­ti­o­nal torch to rea­li­ze 2 inspi­ring con­cept exhi­bi­ti­ons eve­ry year in the Huis Debae­re, sup­ple­men­ted by a pro­gram of lec­tu­res, gui­ded visits and noc­tur­nes. Each con­cept exhi­bi­ti­on is set up as a group exhi­bi­ti­on with ten artists, around a the­me that may or may not be strict­ly defi­ned. Giving (young) Bel­gi­an or in some way con­nec­ted to Bel­gi­um artists a (first) sta­ge remains the main focus point for Kh. The tit­les of our exhi­bi­ti­ons betray a cer­tain search for the unex­pec­ted, the expe­ri­men­tal and per­haps the con­tra­ry: 30 under 30, Nacht und Nebel, Apol­low­lands, FUCK YOU!, What my body knew and for­got to tell me, 404 Page not Found , Home Sweet Home, Don’t Men­ti­on The War, For­za Femi­na, #Fri­vool!, Les Wal­lons sont là — L’art Bel­ge ne rime…