Kortrijk Art

19
Kunst in Huis

CB1
Adres: Kapucijnenstraat, Buda , 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillen per tentoonstelling

Over de locatie (NL)

Kunst in Huis streeft ernaar een breed over­zicht te geven van opko­men­de heden­daag­se kun­ste­naars die wer­ken en wonen in Brus­sel en Vlaan­de­ren. We bie­den een toe­gan­ke­lij­ke, betaal­ba­re en kwa­li­ta­tief hoog­staan­de kunst­col­lec­tie die zowel te huur als te koop is voor een breed publiek van begin­nen­de of erva­ren kunst­lief­heb­bers, zowel in de pri­vé- als in de bedrijfs­sfeer. Ver­diep je van­daag nog in de col­lec­tie op www​.kunst​in​huis​.be.

Op vrij­dag 27 okto­ber zal Kunst in Huis Kort­rijk uit­zon­der­lijk open zijn van 16u tot 21u. Daar stel­len we met trots het werk voor van Casper Boo­ne. We wen­sen je dan ook van har­te wel­kom om samen met ons, in aan­we­zig­heid van de kun­ste­naar, zijn werk te komen ontdekken.

Casper Boo­ne 1998 in Wil­rijk, woont en werkt in Brus­sel) expe­ri­men­teert met ver­schil­len­de media — teke­nin­gen, sculp­tu­ren en schil­de­rij­en – waar­in hij con­cre­te, her­ken­ba­re beel­den con­fron­teert en com­bi­neert met spon­ta­ne inner­lij­ke gevoe­lens en her­in­ne­rin­gen.

Zijn teke­nin­gen en schil­de­rij­en pre­sen­teert hij op meta­len struc­tu­ren. Zo kun­nen ze let­ter­lijk uit hun twee dimen­sies tre­den, ruim­te bezet­ten en ruim­te rond­om zich krij­gen. Dat geeft Casper de moge­lijk­heid om te spe­len met tek­sten en beel­den, om ze in ver­schil­len­de per­spec­tie­ven ten aan­zien van elkaar op te han­gen en onver­wach­te dwars­ver­ban­den te cre­ë­ren tus­sen woord en beeld.

vrij­dag 27 okto­ber // 16u — 21u
Kunst in Huis Kortrijk

About the location (EN)

Kunst in Huis aims to pro­vi­de a broad over­view of emer­ging con­tem­po­ra­ry artists who work and live in Brus­sels and Flan­ders. We offer an acces­si­ble, affor­da­ble and high-qua­li­ty art col­lec­ti­on that can be ren­ted or pur­cha­sed for a wide audien­ce of novi­ce or expe­rien­ced art enthu­si­asts, both in the pri­va­te and busi­ness sphe­re. Immer­se yourself in the col­lec­ti­on at www​.kunst​in​huis​.be today.

On Fri­day Octo­ber 27th, Kunst in Huis Kort­rijk will be excep­ti­o­nal­ly open from 16h to 21h. The­re we will proud­ly pre­sent the work of Casper Boo­ne. We wish you a warm wel­co­me to dis­co­ver his work in the pre­sen­ce of the artist.

Casper Boo­ne1998 in Wil­rijk, lives and works in Brus­sels) expe­ri­ments with dif­fe­rent media — dra­wings, sculp­tu­res and pain­tings — in which he con­fronts and com­bi­nes con­cre­te, recog­ni­sa­ble ima­ges with spon­ta­neous inner fee­lings and memo­ries.

He pre­sents his dra­wings and pain­tings on metal struc­tu­res. This allows them to liter­al­ly step out of the two dimen­si­ons, occu­py spa­ce and acqui­re spa­ce around them. This gives Casper the oppor­tu­ni­ty to play with texts and ima­ges, to hang them in dif­fe­rent per­spec­ti­ves in rela­ti­on to each other and to cre­a­te unex­pec­ted con­nec­ti­ons bet­ween words and ima­ges.

→ Fri­day 27 Octo­ber // 16h — 21h
Art in Kort­rijk House