Kortrijk Art

19
Kunst in de publie­ke ruimte

2023 Tahon Bazuin beeld brons Copyright fotograaf Steven Decroos
Adres: Leiestraat 21, 8500 Kortrijk

Over de locatie (NL)

De publie­ke ruim­te is de plek waar kunst en bur­gers elkaar op de meest toe­gan­ke­lij­ke wij­ze vin­den. Het is dé plek voor dia­loog en debat. Ver­bin­ding en ont­moe­ting staan er cen­traal. Kunst in de publie­ke ruim­te is een essen­ti­eel onder­deel van het his­to­ri­sche en heden­daag­se cul­tu­reel erf­goed en geheu­gen van de stad. Ze is niet alleen van­uit his­to­risch stand­punt van belang, maar biedt ook kan­sen om actu­e­le en heden­daag­se spo­ren na te laten. Ze maakt van Kort­rijk één gro­te cul­tu­re­le site, zowel laag­drem­pe­lig als kwa­li­ta­tief. Een meer­waar­de voor inwo­ners en bezoe­kers.

Via kwa­li­ta­tie­ve kuns­tin­te­gra­ties in de publie­ke ruim­te in Groot Kort­rijk, wil­len we op een laag­drem­pe­li­ge, actu­e­le en dyna­mi­sche manier met loka­le en inter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars, kunst toe­gan­ke­lijk maken voor een groot publiek en mee­bou­wen aan de iden­ti­teit, leef­baar­heid en de uit­stra­ling van de stad.

Wat doen we?

We re-inte­gre­ren en ont­slui­ten de eigen stads­col­lec­tie. Kort­rijk wil de stads­col­lec­tie die nu niet zicht­baar is in de musea maxi­maal ont­slui­ten in de publie­ke ruim­te of in open­ba­re gebou­wen. Dit kan op twee manie­ren. We her­lo­ca­li­se­ren beel­den in de publie­ke ruim­te omdat de con­text ver­an­derd is en we zoe­ken een geschik­te plek voor kunst uit het depot. Daar­naast ont­slui­ten we de col­lec­tie via dui­ding en publiekswerking.

We nemen een posi­tie­ve recep­tie­ve hou­ding aan ten aan­zien van voor­stel­len van kun­ste­naars en idee­ën van burgers/​organisaties. We toet­sen pro­jec­ten steeds aan de cri­te­ria en de visie om na te gaan of ze een goe­de plek in de stad kun­nen krijgen. 

We zet­ten pro­ac­tief in op beel­den­de kunst bij stads­ver­nieu­wings- of infra­struc­tuur­pro­jec­ten. Kort­rijk wil kunst een belang­rij­ke rol laten spe­len bij stads­ver­nieu­wing. Dit kan door nieu­we kunst­wer­ken via par­ti­ci­pa­tie­tra­jec­ten met inwo­ners te inte­gre­ren of via geïn­te­greer­de kunst­wer­ken (%-rege­ling nl. een bepaald per­cen­ta­ge van de tota­le bouw­kost gaat naar kunst). We cre­ë­ren een blij­vend spoor na de orga­ni­sa­tie van tij­de­lij­ke ten­toon­stel­lin­gen en instal­la­ties, zowel bin­nen de muse­a­le con­text als in de open­ba­re ruim­te. We dra­gen zorg voor het uit­ge­brei­de beel­den­pa­tri­mo­ni­um. Dit omvat de res­tau­ra­tie van bestaan­de beel­den, struc­tu­reel onder­houd en herstelling.

About the location (EN)

The public spa­ce is whe­re art and citi­zens find each other in the most acces­si­ble way. It is the pla­ce for dia­lo­gue and deba­te. Con­nec­ti­on and encoun­ters are key. Art in public spa­ce is an essen­ti­al part of the city­’s his­to­ri­cal and con­tem­po­ra­ry cul­tu­ral heri­ta­ge and memo­ry. It is not only impor­tant from a his­to­ri­cal point of view, but also offers oppor­tu­ni­ties to lea­ve cur­rent and con­tem­po­ra­ry tra­ces. It makes Kort­rijk one big cul­tu­ral site, both easi­ly acces­si­ble and of high qua­li­ty. An added value for inha­bi­tants and visitors.

Through high-qua­li­ty art inte­gra­ti­ons in public spa­ces in Kort­rijk and its sub­urbs, we want to make art acces­si­ble to a lar­ge audien­ce in an acces­si­ble, con­tem­po­ra­ry and dyna­mic way with local and inter­na­ti­o­nal artists, and help build the iden­ti­ty, qua­li­ty and ima­ge of the city.

What we do.

We rein­te­gra­te and unlock the city­’s own col­lec­ti­on. Kort­rijk wants to maxi­mi­se access to the city col­lec­ti­on that is cur­rent­ly not visi­ble in the muse­ums in public spa­ces or in public buil­dings. This can be done in two ways. We relo­ca­te art­works in public spa­ces becau­se the con­text has chan­ged and we look for a suit­able pla­ce for art from the depot. We also open up the col­lec­ti­on through cla­ri­fi­ca­ti­on and public interaction.

We adopt a posi­ti­ve recep­ti­ve atti­tu­de towards artists’ pro­po­sals and ide­as from citizens/​organisations. We always test pro­jects against the cri­te­ria and the visi­on to see whe­ther they can be given a good pla­ce in the city. 

We pro­ac­ti­ve­ly use visu­al art in urban rene­wal or infra­struc­tu­re pro­jects. Kort­rijk wants art to play an impor­tant role in urban rene­wal. This can be done by inte­gra­ting new works of art via par­ti­ci­pa­ti­on pro­ces­ses with inha­bi­tants or via inte­gra­ted works of art. We cre­a­te a per­ma­nent trail after orga­ni­s­ing tem­po­ra­ry exhi­bi­ti­ons and instal­la­ti­ons, both within the muse­um con­text and in public spa­ces. We take care of the exten­si­ve sculp­tu­re heri­ta­ge. This inclu­des the res­tora­ti­on of exis­ting sculp­tu­res, struc­tu­ral main­tenan­ce and repair.