Kortrijk Art

16
Design­re­gio Kortrijk

Screenshot 2024 06 20 at 00 48 23

24.mei-01.juli.2024

KIOSK

Oskar Zieta, Benjamin Pattin, Matt Frock

Adres: Graanmarkt , 8500 Kortrijk
Openinguren: Doorlopend

Over de tentoonstelling (NL)

FROCK Gal­lery stelt nieu­we expo voor in de KIOSKDe wereld­be­roem­de Pool­se ont­wer­per Oskar Zie­ta en Kort­rijk­se ont­wer­per Ben­ja­min Pat­tin gaan er in dialoog.

FROCK GAL­LERY is een gale­rij voor heden­daag­se nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le kunst, opge­richt in 2019 door het kop­pel Anne­lies Del­tour en kun­ste­naar Mat­thew J. Frock. De gale­rij is gele­gen in het his­to­ri­sche stads­cen­trum van Ieper. Elke expo­si­tie is het resul­taat van een inten­se samen­wer­king tus­sen de gale­rij en de kunstenaar.

Van 7 juni tot 26 juli 2024 delen de wereld­be­ken­de Pool­se kun­ste­naar en ont­wer­per Oskar Zie­ta en de Bel­gi­sche schil­der en beeld­hou­wer Thi­bo Moreels de gale­rie voor een bui­ten­aard­se ten­toon­stel­ling.Een tea­ser van de expo is deze maand te zien in de KIOSK in Kort­rijk, in samen­wer­king met ont­wer­per Ben­ja­min Pat­tin van Lau­we. Frock Gal­lery en Ben­ja­min Pat­tin leer­den elkaar vorig jaar ken­nen op het WON­DER Cre­a­ti­vi­ty Fes­ti­val in Kort­rijk, waar ze bei­den expo­seer­den. Intus­sen werk­ten ze al een aan­tal keer samen.

De eye­cat­cher in hun KIOSK pre­sen­ta­tie is het ont­werp van Oskar Zie­ta, wereld­be­roemd door zijn sta­len pro­duc­ten die zijn opge­bla­zen tot bal­lon­vor­men. Zijn sculp­tu­ren heb­ben ster­ke wor­tels in de futu­ris­ti­sche bewe­ging van begin 1900. Oskars kunst­wer­ken zijn ech­ter uiterst heden­daags en voe­len aan als­of ze uit onze eigen toe­komst komen. Zijn func­ti­o­ne­le vor­men vari­ë­ren, maar kun­nen vari­ë­ren van spie­gels tot tafels en stoe­len. Oskars werk past zowel in moder­ne archi­tec­tuur als in meer tra­di­ti­o­ne­le gebou­wen en ver­heft de ruim­te met zijn ver­he­ven ontwerp.

Oskars sculp­tuur wordt hier gecom­bi­neerd met het werk van Ben­ja­min Pat­tin. Ben­ja­min ver­rast door zijn com­plex­lo­ze objec­ten waar aan­dacht voor mate­ri­aal en kleur samen de eer­ste plaats delen. Met vro­lij­ke elle­boog­sto­ten maakt hij plaats vrij op de Bel­gi­sche design­scè­ne voor objec­ten met bru­ta­le humor en de nodi­ge savoir-faire.

About the exhibition (EN)

FROCK Gal­lery pre­sents new exhi­bi­ti­on at the KIOSKWorld-renow­ned Polish desig­ner Oskar Zie­ta and Kort­rijk-based desig­ner Ben­ja­min Pat­tin enga­ge in a dialogue.

FROCK GAL­LERY is a gal­lery for con­tem­po­ra­ry nati­o­nal and inter­na­ti­o­nal art, foun­ded in 2019 by cou­ple Anne­lies Del­tour and artist Mat­thew J. Frock. The gal­lery is loca­ted in the his­to­ric city cen­tre of Ypres. Each exhi­bi­ti­on is the result of an inten­se col­la­bo­ra­ti­on bet­ween the gal­lery and the artist.

From 7 June to 26 July 2024, world-renow­ned Polish artist and desig­ner Oskar Zie­ta and Bel­gi­an pain­ter and sculp­tor Thi­bo Moreels will sha­re the gal­lery for an other­world­ly exhi­bi­ti­on. A tea­ser of the expo can be seen this month at KIOSK in Kort­rijk, in col­la­bo­ra­ti­on with desig­ner Ben­ja­min Pat­tin of Lau­we.Frock Gal­lery and Ben­ja­min Pat­tin met last year at the WON­DER Cre­a­ti­vi­ty Fes­ti­val in Kort­rijk, whe­re they both exhi­bi­ted. Sin­ce then, they have wor­ked together seve­r­al times.

The eye-cat­cher in their KIOSK pre­sen­ta­ti­on is the design of Oskar Zie­ta, world-famous for his steel pro­ducts infla­ted into bal­loon sha­pes. His sculp­tu­res have strong roots in the futu­rist move­ment of the ear­ly 1900s. Howe­ver, Oskar’s art­works are extre­me­ly con­tem­po­ra­ry and feel like they come from our own futu­re. His func­ti­o­nal forms vary, but can ran­ge from mir­rors to tables and chairs. Oskar’s work fits into modern archi­tec­tu­re as well as more tra­di­ti­o­nal buil­dings, ele­va­ting the spa­ce with its ele­va­ted design.

Oskar’s sculp­tu­re is com­bi­ned here with the work of Ben­ja­min Pat­tin. Ben­ja­min sur­pri­ses with his com­plex­less objects whe­re atten­ti­on to mate­ri­al and colour sha­re first pla­ce together. With cheer­ful elbow stri­kes, he makes room on the Bel­gi­an design sce­ne for objects with cheeky humour and the neces­sa­ry savoir-faire.

Over de locatie (NL)

Design­re­gio Kort­rijk brengt talent samen in deze door UNES­CO erken­de cre­a­tie­ve design­re­gio om een bete­re toe­komst te ver­beel­den, ont­wer­pen en maken. We orga­ni­se­ren pro­jec­ten die cre­a­ti­vi­teit, inno­va­tie en onder­ne­mer­schap sti­mu­le­ren, inspi­re­ren we met goe­de prak­tij­ken en con­nec­te­ren een net­werk van bedrij­ven, ont­wer­pers, onder­wijs en publie­ke ruimte.

About the location (EN)

Design regi­on Kort­rijk brings talent together in this UNES­CO-recog­ni­sed cre­a­ti­ve design regi­on to ima­gi­ne, design and make a bet­ter futu­re. We orga­ni­se pro­jects that sti­mu­la­te cre­a­ti­vi­ty, inno­va­ti­on and entre­pre­neur­ship, inspi­re with good prac­ti­ces and con­nect a net­work of busi­nes­ses, desig­ners, edu­ca­ti­on and public space.