Kortrijk Art

15.
Design­re­gio Kortrijk

Watng collage klein
Adres: Dam 2, 8500 Kortrijk
Openinguren: Van 19 oktober tot 5 november. Openingsuren: tijdens schoolweken van 9:00 tot 18:00, in de weekends en herfstvakantie van 10:00 tot 18:00. Maandag gesloten.
Volg op Instagram , Facebook of Linkedin

(NL) Over de locatie

Design­re­gio Kort­rijk brengt talent samen in deze door UNES­CO erken­de cre­a­tie­ve design­re­gio om een bete­re toe­komst te ver­beel­den, ont­wer­pen en maken. Met ons net­werk van bedrij­ven, ont­wer­pers, onder­wijs en publie­ke ruim­te bou­wen we aan een meer cre­a­tie­ve, inno­va­tie­ve en onder­ne­men­de regio.

Van 19 okto­ber tot 5 novem­ber nemen we met het WON­DER Cre­a­ti­vi­ty Fes­ti­val de Kort­rijk­se bin­nen­stad in met een par­cours vol won­der­lij­ke expo­si­ties, instal­la­ties en eve­ne­men­ten, met de Buda­fa­briek als hoofdlocatie.

De Buda­fa­briek is gehuis­vest in de voor­ma­li­ge tex­tiel­fa­briek Des­met-Dejaeg­he­re. Het indu­stri­ë­le pand ligt op Buda eiland, het cre­a­tie­ve hart van de stad. Voor de ver­bou­wing werd het archi­tec­ten­bu­reau 51N4E aan­ge­trok­ken. Zij beslis­ten om de ingre­pen die het pand in de loop van de jaren onder­ging niet weg te stop­pen. Dit resul­teer­de in een fris­se en ver­nieu­wen­de vijf­hoe­ki­ge con­struc­tie. Deze pen­ta­goon komt twee keer terug, eerst in de inkom (voor­ge­vel) en ver­der in het pand zelf. 

(EN) About the location

Kort­rijk Design Regi­on brings together talent in this UNES­CO-recog­ni­zed cre­a­ti­ve design regi­on to ima­gi­ne, design and cre­a­te a bet­ter futu­re. With our net­work of com­pa­nies, desig­ners, edu­ca­ti­on and public spa­ce, we are buil­ding a more cre­a­ti­ve, inno­va­ti­ve and enter­pri­sing region.

From 19 Octo­ber to 5 Novem­ber, the WON­DER Cre­a­ti­vi­ty Fes­ti­val will take you through Kort­rijk’s city cen­ter with a tour full of won­der­ful exhi­bi­ti­ons, instal­la­ti­ons and events, with the Buda fac­to­ry as its main location.

The Buda fac­to­ry is hou­sed in the for­mer tex­ti­le fac­to­ry Des­met-Dejaeg­he­re. The indu­stri­al buil­ding is loca­ted on Buda Island, the cre­a­ti­ve heart of the city. Archi­tec­tu­ral firm 51N4E was con­trac­ted for the reno­va­ti­on. They deci­ded not to hide the chan­ges that the buil­ding had under­go­ne over the years. This resul­ted in a fresh and inno­va­ti­ve pen­ta­go­nal con­struc­ti­on. This pen­ta­gon returns twi­ce, first in the entran­ce (faça­de) and fur­ther in the buil­ding itself.