Kortrijk Art

16
Design­re­gio Kortrijk

KIOSK FROCK gallery 3
Adres: Graanmarkt , 8500 Kortrijk
Openinguren: Doorlopend

Over de locatie (NL)

Design­re­gio Kort­rijk brengt talent samen in deze door UNES­CO erken­de cre­a­tie­ve design­re­gio om een bete­re toe­komst te ver­beel­den, ont­wer­pen en maken. We orga­ni­se­ren pro­jec­ten die cre­a­ti­vi­teit, inno­va­tie en onder­ne­mer­schap sti­mu­le­ren, inspi­re­ren we met goe­de prak­tij­ken en con­nec­te­ren een net­werk van bedrij­ven, ont­wer­pers, onder­wijs en publie­ke ruimte.

About the location (EN)

Design regi­on Kort­rijk brings talent together in this UNES­CO-recog­ni­sed cre­a­ti­ve design regi­on to ima­gi­ne, design and make a bet­ter futu­re. We orga­ni­se pro­jects that sti­mu­la­te cre­a­ti­vi­ty, inno­va­ti­on and entre­pre­neur­ship, inspi­re with good prac­ti­ces and con­nect a net­work of busi­nes­ses, desig­ners, edu­ca­ti­on and public space.