Kortrijk Art

14
Deja­ge­re Aerts Collection

Whats App Image 2023 10 06 at 10 59 35
Adres: Doornstraat 10, 8500 Kortrijk

Over de locatie (NL)

Ach­ter een niet veel­zeg­gen­de gevel van een voor­ma­lig indu­stri­eel gebouw in de Doorn­straat kom je de impo­san­te ten­toon­stel­lings­ruim­te van de col­lec­tie bin­nen. Een deel van de col­lec­tie, die gedre­ven wordt door de kracht van het beeld gaan­de van de 17e eeuw tot van­daag, open­baart zich hier voor de bezoe­ker. In deze ten­toon­stel­lings­ruim­te wor­den wis­se­len­de col­lec­tie-pre­sen­ta­ties gebracht. Deze col­lec­tie kent een dyna­mi­sche wer­king, de wer­ken wor­den steeds opnieuw in ande­re com­bi­na­ties en rond ande­re thema’s getoond. Som­mi­ge wer­ken zal u wel­licht her­ken­nen, de col­lec­tie leent zeer actief wer­ken uit voor ten­toon­stel­lin­gen in bin­nen- en buitenland.

Bij het bin­nen­wan­de­len van deze ten­toon­stel­ling word je met­een onder­ge­dom­peld in een beel­den­de ope­ra voor het oog. De hui­di­ge pre­sen­ta­tie richt zich net op het idee bin­nen-bui­ten, in al zijn facet­ten. Gaan­de van het land­schap en het inte­ri­eur tot de inner­lij­ke denk­we­reld van de kun­ste­naar en hoe hij die naar bui­ten brengt via zijn werk. De gedurf­de com­bi­na­ties en ver­ras­sen­de con­fron­ta­ties bie­den ons steeds nieu­we inzich­ten en idee­ën. Een bezoek aan deze ten­toon­stel­ling laat de ver­bluf­fen­de kracht van het beeld en het denk­beeld bin­nen de beel­den­de kunst nazinderen.

About the location (EN)

Behind an unre­mar­ka­ble faca­de of a for­mer indu­stri­al buil­ding in Doorn­straat you enter the impres­si­ve exhi­bi­ti­on spa­ce of the collection.Part of the col­lec­ti­on, which is dri­ven by the power of the ima­ge from the 17th cen­tu­ry to today, reveals itself here to the visi­tor. Chan­ging col­lec­ti­on pre­sen­ta­ti­ons are pre­sen­ted in this exhi­bi­ti­on spa­ce. This col­lec­ti­on has a dyna­mic effect, the works are shown again and again in dif­fe­rent com­bi­na­ti­ons and around dif­fe­rent the­mes. You may recog­ni­ze some of the works, the col­lec­ti­on is very acti­ve in len­ding out works for exhi­bi­ti­ons at home and abroad.

When you enter this exhi­bi­ti­on you are imme­di­a­te­ly immer­sed in a visu­al ope­ra for the eyes. The cur­rent pre­sen­ta­ti­on focu­ses on the indoor-out­door idea, in all its facets. Ran­ging from the lands­ca­pe and the inte­ri­or to the inner world of the artist and how he expres­ses it through his work.The daring com­bi­na­ti­ons and sur­pri­sing con­fron­ta­ti­ons always offer us new insights and ideas.A visit to this exhi­bi­ti­on reflects on the asto­nis­hing power of the ima­ge and the idea within the visu­al arts.