Kortrijk Art

17.
kun­sten­cen­trum BUDA

Almost Summer 2023 Jonas Verbeke HR 64

I, Too, Overflow

Ève Gabriel Chabanon

Datum: 30.juni-31.december.2023
Adres: Kapucijnenstraat, Buda 6-10, 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillen per event
Contact: info@buda.be
Volg op Instagram of Facebook

(NL) Over de tentoonstelling

Van col­lec­tief gesprek naar publie­ke sculptuur

Kun­sten­cen­trum BUDA leg­de het afge­lo­pen jaar een tra­ject af met Ève Gabriel Cha­ba­non. De kun­ste­naar orga­ni­seer­de een work­shop­reeks samen met enke­le vrou­wen en non-binai­re per­so­nen. De basis van hun gesprek: een lijst bedacht door dich­ter Bha­nu Kha­pil, met vra­gen rond thema’s als inti­mi­teit. Van wie hou je? Wat is de vorm van je lichaam? Maar ook: hoe bereid je je voor op de dood? De vra­gen leid­den een gesprek in over femi­nis­tisch erf­goed en de toe­gan­ke­lijk­heid van publie­ke ruimte.

Op basis van de work­shops met de deel­ne­mers maak­te Cha­ba­non dit publie­ke sculp­tuur die de ken­nis en kun­de van de deel­ne­mers weer­spie­gelt. De sculp­tuur geeft het femi­nis­me in Kort­rijk een fysie­ke erfenis.

Eve Gabriel Cha­ba­non (FR) (hun/​xe) heeft een hybri­de prak­tijk opge­bouwd die de rela­tie tot arbeid en tot col­lec­tie­ve, poli­tie­ke en eco­no­mi­sche con­struc­ties in vraag stelt door tek­sten, films, kera­miek en sculp­tu­ra­le objec­ten te men­gen. Hun werk brengt ver­schil­len­de groe­pen samen om de mecha­nis­men van (finan­ci­ë­le, cul­tu­re­le en demo­cra­ti­sche) sys­te­men te infil­tre­ren en de codes van de kunst en haar moge­lijk­he­den om nieu­we ruim­ten van begrip en ver­sprei­ding te ont­wik­ke­len in vraag te stellen.

Loca­tie: Wil­ly Malys­se­plein — Budato­ren (Kor­te Kapu­cij­nen­straat z/​n, 8500 Kort­rijk)
Vrije toe­gang: sculp­tuur in de publie­ke ruimte

(EN) About the exhibition

From col­lec­ti­ve con­ver­sa­ti­on to public sculp­tu­re

Arts cen­tre BUDA com­ple­ted a tra­jec­to­ry with Ève Gabriel Cha­ba­non last year. The artist orga­ni­sed a work­shop series together with seve­r­al women and non-bina­ry indi­vi­du­als. The basis of their con­ver­sa­ti­on: a list devi­sed by poet Bha­nu Kha­pil, with ques­ti­ons around the­mes such as inti­ma­cy. Who do you love? What is the sha­pe of your body? But also: how do you pre­pa­re for death? The ques­ti­ons led into a con­ver­sa­ti­on about femi­nist heri­ta­ge and the acces­si­bi­li­ty of public spa­ce.

Based on the work­shops with the par­ti­ci­pants, Cha­ba­non cre­a­ted this public sculp­tu­re that reflects the know­led­ge and skills of the par­ti­ci­pants. The sculp­tu­re gives a phy­si­cal leg­a­cy to femi­nism in Kort­rijk.

Ève Gabriel Cha­ba­non (FR) (they/​xe) has for­ged a hybrid prac­ti­ce ques­ti­o­ning the rela­ti­ons­hip to labor and to col­lec­ti­ve, poli­ti­cal and eco­no­mic con­struc­ti­ons, mixing texts, films, cera­mics and sculp­tu­ral objects. Their work brings together and mode­ra­tes dif­fe­rent groups to infil­tra­te the mecha­nis­ms of sys­tems (finan­ci­al, cul­tu­ral, demo­cra­tic) and ques­ti­on the codes of art and its pos­si­bi­li­ties to devel­op new spa­ces of under­stan­ding and dis­se­mi­na­ti­on.

Loca­ti­on: Wil­ly Malys­se­plein — Budato­ren (Kor­te Kapu­cij­nen­straat z/​n, 8500 Kort­rijk)
Free access: sculp­tu­re in public space

(NL) Over de locatie

Kun­sten­cen­trum BUDA is een huis voor film, podi­um­kun­sten en veel meer, een plek waar kun­ste­naars wer­ken en hun werk delen met diver­se publieken.

Kun­sten­cen­trum BUDA is een art­hou­se cine­ma met een dage­lijk­se pro­gram­me­ring van straf­fe films én en runt 2 fes­ti­vals: NEXT in november/​december en ALMOST SUM­MER in juni/​juli. Tege­lijk is BUDA is ook de groot­ste werk­plaats in Vlaan­de­ren voor bin­nen- en bui­ten­land­se kun­ste­naars. Velen focus­sen daar­bij op mul­ti­dis­ci­pli­nair werk dat meest­al ver­trekt van­uit de podi­um­kun­sten (the­a­ter, dans, per­for­man­ce), maar ook tal van ande­re dis­ci­pli­nes, media en sec­to­ren omarmt.

(EN) About the location

Arts Cen­tre BUDA is a home for film, per­for­ming arts and much more, a pla­ce whe­re artists work and sha­re their work with diver­se audiences.

Arts Cen­tre BUDA is an art­hou­se cine­ma with a dai­ly pro­gram of strong films and runs 2 fes­ti­vals: NEXT in November/​December and ALMOST SUM­MER in June/​July. BUDA is also the lar­gest workspa­ce in Flan­ders for nati­o­nal and inter­na­ti­o­nal artists. Many focus on mul­ti­dis­ci­pli­na­ry work that usu­al­ly starts from the per­for­ming arts (the­a­ter, dan­ce, per­for­man­ce), but also embra­ces many other dis­ci­pli­nes, media and sectors.

Almost Summer 2023 Jonas Verbeke LR 68 Almost Summer 2023 Jonas Verbeke LR 67 Almost Summer 2023 Jonas Verbeke LR 66