Kortrijk Art

12
Buda Gal­lery

2018 Budalys Kortrijk c Klaas Verdru 80
Adres: Budastraat 52, 8500 Kortrijk
Openinguren: Elke dag van 10:00 — 17:00

Over de locatie (NL)

In novem­ber 2022 open­de bin­nen Zorg­groep H. Hart Buda Gal­lery’. Deze gale­rij ver­bindt het Woon ‑en Zorg­ho­tel H. Hart met Buda Kit­chen en de Oran­ge­rie, palend aan de Buda­fa­briek. Deze gale­rij is voor­zien van vei­li­ge ophang­sys­te­men en pas­sen­de ver­lich­ting. Op deze manier komen kunst­wer­ken, foto’s, gedich­ten… die ten­toon gesteld wor­den ten vol­le tot hun recht. 

Sedert de start wer­den met suc­ces al heel wat expo­si­ties geor­ga­ni­seerd. Elke kun­ste­naar kan onze Buda Gal­lery kos­te­loos reser­ve­ren. Jij brengt jouw pro­ject dich­ter bij onze bewo­ners, cli­ën­ten en bezoe­kers. Boven­dien biedt dit voor jouw talen­ten de kans om door vele ogen bewon­derd te wor­den. Wil jij een expo­si­tie orga­ni­se­ren in Buda Gal­lery? Neem hier­voor con­tact op met Fre­de­rik Vla­min­ck. (frederik.vlaminck@h‑hart.be) We bekij­ken dan samen alle mogelijkheden.

About the location (EN)

In Novem­ber 2022, Buda Gal­lery’ ope­ned within Care Group H. Hart. This gal­lery con­nects the H. Hart Resi­den­ti­al and Care Hotel with Buda Kit­chen and the Oran­gery, adja­cent to the Buda Fac­to­ry. This gal­lery is equip­ped with safe han­ging sys­tems and approp­ri­a­te ligh­ting. In this way, works of art, pho­tos, poems… on dis­play are shown to their full advantage.

Many exhi­bi­ti­ons have been orga­ni­sed suc­ces­sful­ly sin­ce the start. Any artist can reser­ve our Buda Gal­lery free of char­ge. You bring your pro­ject clo­ser to our resi­dents, clients and visi­tors. More­over, it gives your talents a chan­ce to be admi­red by many eyes. Would you like to orga­ni­se an exhi­bi­ti­on in Buda Gal­lery? Con­tact Fre­de­rik Vla­min­ck. (frederik.vlaminck@h‑hart.be) We will look at all the pos­si­bi­li­ties together.