Kortrijk Art

12
Buda Gal­lery

Testtekening

15.juni-10.juli.2024

Kunstexpo

Noël Mahieu

Adres: Budastraat 52, 8500 Kortrijk
Openinguren: Elke dag van 10:00 — 17:00

Over de tentoonstelling (NL)

Noël Mahieu (77), voor­zit­ter van de Kort­rijk­se Bur­ger Bewe­ging E17-R8, houdt van zater­dag 15 juni tot en met maan­dag 15 juli een kunst­ex­po. Met zo’n vijf­tig zelf­ge­maak­te wer­ken, waar­on­der enke­le por­tret­ten van beken­de figu­ren zoals Mari­lyn Mon­roe, Jac­ques Brel, Will Tura en Wout van Aert. Noel Mahieu is al sinds zijn jon­ge jaren in de ban van teke­nen en schil­de­ren. Toen hij op rust ging, begon het weer meer te krie­be­len. Hij daag­de zich­zelf uit door de rich­ting beeld­hou­wen en boet­se­ren te vol­gen aan de kunst­aca­de­mie in Kort­rijk. Maar moest na bij­na twee jaar door schou­der­pro­ble­men afha­ken, waar­na hij thuis de verf­bor­stel ter hand nam en zich liet bege­lei­den door kun­ste­naar Geert Cou­c­ke. Het is een gezon­de bezig­heid, in de weer zijn met verf­bor­stel en olie­verf. Mijn lief­de gaat het meest naar por­tret­schil­de­ren uit”, zegt Noel Mahieu. De (zelf)portretten en pen­te­ke­nin­gen bewon­de­ren doe je gra­tis. Je ziet het vijf­tig­tal wer­ken in de Buda Gal­lery, met ingang via de Buda Kit­chen aan de Budastraat 60. Dat is op het Buda-eiland in Kortrijk.

About the exhibition (EN)

Noël Mahieu (77), chair­man of the Kort­rijk Citi­zen Move­ment E17-R8, will hold an art exhi­bi­ti­on from Satur­day, June 15 to Mon­day, July 15. With around fif­ty self-made works, inclu­ding some port­raits of famous figu­res such as Mari­lyn Mon­roe, Jac­ques Brel, Will Tura and Wout van Aert. Noel Mahieu has been fas­ci­na­ted by dra­wing and pain­ting sin­ce he was young. When he went to rest, it star­ted to itch again. He chal­len­ged himself by stu­dying sculp­tu­re and mode­ling at the art aca­de­my in Kort­rijk. But had to drop out after almost two years due to shoul­der pro­blems, after which he took up the paint brush at home and was gui­ded by artist Geert Cou­c­ke. It is a heal­thy acti­vi­ty, wor­king with a paint brush and oil paint. What I love most is port­rait pain­ting,” says Noel Mahieu. You can admi­re the (self)portraits and pen dra­wings for free. You can see around fif­ty works in the Buda Gal­lery, with entran­ce via the Buda Kit­chen at Budastraat 60. This is on Buda Island in Kortrijk.

Over de locatie (NL)

In novem­ber 2022 open­de bin­nen Zorg­groep H. Hart Buda Gal­lery’. Deze gale­rij ver­bindt het Woon ‑en Zorg­ho­tel H. Hart met Buda Kit­chen en de Oran­ge­rie, palend aan de Buda­fa­briek. Deze gale­rij is voor­zien van vei­li­ge ophang­sys­te­men en pas­sen­de ver­lich­ting. Op deze manier komen kunst­wer­ken, foto’s, gedich­ten… die ten­toon gesteld wor­den ten vol­le tot hun recht. 

Sedert de start wer­den met suc­ces al heel wat expo­si­ties geor­ga­ni­seerd. Elke kun­ste­naar kan onze Buda Gal­lery kos­te­loos reser­ve­ren. Jij brengt jouw pro­ject dich­ter bij onze bewo­ners, cli­ën­ten en bezoe­kers. Boven­dien biedt dit voor jouw talen­ten de kans om door vele ogen bewon­derd te wor­den. Wil jij een expo­si­tie orga­ni­se­ren in Buda Gal­lery? Neem hier­voor con­tact op met Fre­de­rik Vla­min­ck. (frederik.vlaminck@h‑hart.be) We bekij­ken dan samen alle mogelijkheden.

About the location (EN)

In Novem­ber 2022, Buda Gal­lery’ ope­ned within Care Group H. Hart. This gal­lery con­nects the H. Hart Resi­den­ti­al and Care Hotel with Buda Kit­chen and the Oran­gery, adja­cent to the Buda Fac­to­ry. This gal­lery is equip­ped with safe han­ging sys­tems and approp­ri­a­te ligh­ting. In this way, works of art, pho­tos, poems… on dis­play are shown to their full advantage.

Many exhi­bi­ti­ons have been orga­ni­sed suc­ces­sful­ly sin­ce the start. Any artist can reser­ve our Buda Gal­lery free of char­ge. You bring your pro­ject clo­ser to our resi­dents, clients and visi­tors. More­over, it gives your talents a chan­ce to be admi­red by many eyes. Would you like to orga­ni­se an exhi­bi­ti­on in Buda Gal­lery? Con­tact Fre­de­rik Vla­min­ck. (frederik.vlaminck@h‑hart.be) We will look at all the pos­si­bi­li­ties together.

Cfedc4ab 4459 412d 9391 4e0cd9371b28