Kortrijk Art

11
Bol­werk

Screenshot 2023 08 25 at 15 48 39
Adres: Spinnerijstraat 105, 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillen per tentoonstelling
Contact: info@bolwerk.be

Over de locatie (NL)

Bol­werk is een cul­tu­re­le vrij­ha­ven die inzet op cre­a­tie, ver­won­de­ring, ont­moe­ting en duur­zaam­heid. Bol­werk is een Ate­lier, een Publiek Huis en een Pro­duc­tie­huis. Via Jong­bloed cre­ëert Bol­werk vol­op kan­sen voor jong talent. Zo onstonfd BAF! — een com­mu­ni­ty van jon­ge beel­den­de kun­ste­naars — bin­nen Jongbloed.

About the location (EN)

Bol­werk is a cul­tu­ral haven that focu­ses on cre­a­ti­on, won­der, mee­ting and sustai­na­bi­li­ty. Bol­werk is an Ate­lier, a Public Hou­se and a Pro­duc­ti­on Hou­se. Through Jong­bloed, Bol­werk cre­a­tes plen­ty of oppor­tu­ni­ties for young talent. Tha­t’s how BAF was born! — a com­mu­ni­ty of young visu­al artists — within Jongbloed.