Kortrijk Art

9
Bill­board Budabrug

Web Res Be Part 003 1536x1187
Adres: Fabriekskaai , 8500 Kortrijk
Openinguren: Altijd zichtbaar
Contact: info@be-part.be

Over de locatie (NL)

Bill­board Series Buda­b­rug is een lang­du­rig kunst­pro­ject in de publie­ke ruim­te. Elke drie maan­den zal een ande­re kun­ste­naar een werk tonen. Via wis­se­len­de pre­sen­ta­ties wil Bill­board Series een duur­za­me en pro­duc­tie­ve dia­loog opbou­wen met de omlig­gen­de buurt en het ste­de­lij­ke land­schap. De eer­ste reeks wer­ken in Kort­rijk focust op het kun­ste­naar­spor­tret. Bill­board Series start­te aan Dok Noord in Gent en is een pro­ject van art​lead​.net en 019, dat werd ont­wik­keld met de steun van de Vlaam­se Gemeen­schap en Stad Gent. Bill­board Series Kort­rijk is een samen­wer­king tus­sen art​lead​.net, 019 en Be-Part, Plat­form voor actu­e­le kunst en werd gecu­reerd door Tho­mas Caron, bin­nen een sce­no­gra­fie van Oli­vier Goethals.

About the location (EN)

Bill­board Series Buda Brid­ge is a long-term art pro­ject in the public spa­ce. Eve­ry three months a dif­fe­rent artist will show a work. Through chan­ging pre­sen­ta­ti­ons, Bill­board Series aims to build a sustai­na­ble and pro­duc­ti­ve dia­lo­gue with the sur­roun­ding neigh­bor­hood and urban lands­ca­pe. The first series of works in Kort­rijk focu­ses on the artis­t’s port­rait. Bill­board Series star­ted at Dok Noord in Ghent and is a pro­ject of art​lead​.net and 019, which was devel­o­ped with the sup­port of the Fle­mish Com­mu­ni­ty and the City of Ghent. Bill­board Series Kort­rijk is a col­la­bo­ra­ti­on bet­ween art​lead​.net, 019 and Be-Part, Plat­form for con­tem­po­ra­ry art and was cura­ted by Tho­mas Caron, within a sce­no­grap­hy of Oli­vier Goethals.