Kortrijk Art

07.
Be-Part

Gideon Kiefer Filip oil permanent marker and pencil on canvas 200 x 200 cm 14 VI 2023 5452 AD 1

I'm Lost in A Forest

Gideon Kiefer

Datum: 07.oktober.2023-07.januari.2024
Adres: Korte Kapucijnenstraat , 8500 Kortrijk
Openinguren: Tijdens Kortrijk Art Weekend: vrij 10u - 21u, za 10u - 21u en zondag 10u -18u
Contact: info@be-part.be
Volg op Instagram , Facebook of Spotify

(NL) Over de tentoonstelling

In de ten­toon­stel­ling I’m Lost in a Forest neemt Bel­gisch kun­ste­naar Gide­on Kie­fer (°1970) de bezoe­ker let­ter­lijk mee naar de Neer­pelt­se bos­sen van zijn jeugd. Zijn (jeugd)herinneringen en de onbe­trouw­baar­heid van ons geheu­gen vorm­den al eer­der het onder­werp van zijn teke­nin­gen en schil­de­rij­en, maar ook zijn maat­schap­pij­kri­ti­sche blik op de toe­ne­men­de kli­maat­cri­sis vormt een rode draad door­heen zijn oeu­vre. Kie­fer pro­du­ceer­de voor deze ten­toon­stel­ling zes nieu­we wer­ken en pre­sen­teert deze samen met veer­tien wer­ken uit pri­vé­ver­za­me­lin­gen, die date­ren uit de peri­o­de 2016 tot 2022. Voor de nieu­we wer­ken, waar­in hij op gro­te­re schaal werkt, gebruikt hij can­vas als dra­ger. Het fysie­ke aspect speelt hier­bij steeds meer een bepa­len­de rol in zijn werk. De staan­de manier van schil­de­ren heeft gevol­gen voor zijn schil­der­stijl. De schil­der die staand werkt, is tij­dens het schil­der­pro­ces meer stil en los­ser. Kie­fer slaat hier­mee een nieu­we weg in en nodigt je uit op een immersie­ve tocht door­heen een sce­no­gra­fie van Patrick Lefe­bu­re. Kris Erc­ken, LADM, heeft voor deze ten­toon­stel­ling een sounds­ca­pe gemaakt, een bruit­a­ge met aller­han­de voor­wer­pen en muziekinstrumenten.

(EN) About the exhibition

In the exhi­bi­ti­on I’m Lost in a Forest, Bel­gi­an artist Gide­on Kie­fer (°1970) liter­al­ly takes the visi­tor to the Neer­pelt forests of his youth. His (child­hood) memo­ries and the unre­li­a­bi­li­ty of our memo­ry have pre­vious­ly been the sub­ject of his dra­wings and pain­tings, but his soci­al­ly cri­ti­cal view of the gro­wing cli­ma­te cri­sis also forms a com­mon thread throug­hout his oeu­vre. Kie­fer pro­du­ced six new works for this exhi­bi­ti­on and pre­sents them along with 14 works from pri­va­te col­lec­ti­ons, dating from 2016 to 2022. For the new works, in which he works on a lar­ger sca­le, he uses can­vas as the sup­port. Here, the phy­si­cal aspect incre­a­sin­gly plays a defi­ning role in his work. The stan­ding man­ner of pain­ting affects his pain­ting sty­le. The pain­ter who works stan­ding is more silent and loo­ser during the pain­ting pro­cess. Kie­fer thus takes a new path and invi­tes you on an immersi­ve jour­ney through a sce­no­grap­hy by Patrick Lefe­bu­re. Kris Erc­ken, LADM, cre­a­ted a sounds­ca­pe for this exhi­bi­ti­on, a bruit­a­ge with all kinds of objects and musi­cal instruments.

(NL) Over de locatie

Be-Part is een plat­form voor actu­e­le beel­den­de kunst in Zuid-West-Vlaan­de­ren en een inter­na­ti­o­naal labo­ra­to­ri­um voor de cre­a­tie en pre­sen­ta­tie van heden­daag­se kunst. Gericht op actu­e­le beel­den­de kunst, kent het een belang­rij­ke plaats en aan­dacht toe aan de raak­vlak­ken en inter­ac­ties met ande­re dis­ci­pli­nes, om zo actu­e­le kunst voor te stel­len in al zijn diver­si­teit en het publiek te laten ken­nis­ma­ken met de recen­te ont­wik­ke­lin­gen en debat­ten in de kunst­we­reld. Be-Part wil artis­tiek talent selec­te­ren, onder­steu­nen, ont­wik­ke­lings­kan­sen geven, pre­sen­te­ren en waar moge­lijk inter­na­ti­o­naal lan­ce­ren. Sinds 1 juli 2018 is Be-Part een inter­lo­ka­le ver­e­ni­ging met een wer­king in Ware­gem en in Kort­rijk. De voor­ma­li­ge paar­den­stal­len van brou­we­rij Tack wor­den gebruikt voor toon­aan­ge­ven­de expo­si­ties van heden­daag­se kunst. 

(EN) About the location

Be-Part is a plat­form for con­tem­po­ra­ry visu­al art in South-West Flan­ders and an inter­na­ti­o­nal labo­ra­to­ry for the cre­a­ti­on and pre­sen­ta­ti­on of con­tem­po­ra­ry art. Focu­sing on con­tem­po­ra­ry visu­al art, it gives an impor­tant pla­ce and atten­ti­on to the inter­fa­ces and inter­ac­ti­ons with other dis­ci­pli­nes, in order to pre­sent con­tem­po­ra­ry art in all its diver­si­ty and to intro­du­ce the public to recent devel­op­ments and deba­tes in the art world. Be-Part wants to select and sup­port artis­tic talent, give devel­op­ment oppor­tu­ni­ties, pre­sent and whe­re pos­si­ble launch it inter­na­ti­o­nal­ly. Sin­ce July 1, 2018, Be-Part is an inter­lo­cal asso­ci­a­ti­on with ope­ra­ti­ons in Ware­gem and Kort­rijk. The for­mer hor­se sta­bles of the Tack bre­wery are used for lea­ding exhi­bi­ti­ons of con­tem­po­ra­ry art.