Kortrijk Art

9
Be-Part

60 nl
Adres: Korte Kapucijnenstraat , 8500 Kortrijk
Openinguren: Geopend tijdens tentoonstellingen
Contact: info@be-part.be

Over de locatie (NL)

Be-Part is een plat­form voor actu­e­le beel­den­de kunst in Zuid-West-Vlaan­de­ren en een inter­na­ti­o­naal labo­ra­to­ri­um voor de cre­a­tie en pre­sen­ta­tie van heden­daag­se kunst. Gericht op actu­e­le beel­den­de kunst, kent het een belang­rij­ke plaats en aan­dacht toe aan de raak­vlak­ken en inter­ac­ties met ande­re dis­ci­pli­nes, om zo actu­e­le kunst voor te stel­len in al zijn diver­si­teit en het publiek te laten ken­nis­ma­ken met de recen­te ont­wik­ke­lin­gen en debat­ten in de kunst­we­reld. Be-Part wil artis­tiek talent selec­te­ren, onder­steu­nen, ont­wik­ke­lings­kan­sen geven, pre­sen­te­ren en waar moge­lijk inter­na­ti­o­naal lan­ce­ren. Sinds 1 juli 2018 is Be-Part een inter­lo­ka­le ver­e­ni­ging met een wer­king in Ware­gem en in Kort­rijk. De voor­ma­li­ge paar­den­stal­len van brou­we­rij Tack wor­den gebruikt voor toon­aan­ge­ven­de expo­si­ties van heden­daag­se kunst. 

About the location (EN)

Be-Part is a plat­form for con­tem­po­ra­ry visu­al art in South-West Flan­ders and an inter­na­ti­o­nal labo­ra­to­ry for the cre­a­ti­on and pre­sen­ta­ti­on of con­tem­po­ra­ry art. Focu­sing on con­tem­po­ra­ry visu­al art, it gives an impor­tant pla­ce and atten­ti­on to the inter­fa­ces and inter­ac­ti­ons with other dis­ci­pli­nes, in order to pre­sent con­tem­po­ra­ry art in all its diver­si­ty and to intro­du­ce the public to recent devel­op­ments and deba­tes in the art world. Be-Part wants to select and sup­port artis­tic talent, give devel­op­ment oppor­tu­ni­ties, pre­sent and whe­re pos­si­ble launch it inter­na­ti­o­nal­ly. Sin­ce July 1, 2018, Be-Part is an inter­lo­cal asso­ci­a­ti­on with ope­ra­ti­ons in Ware­gem and Kort­rijk. The for­mer hor­se sta­bles of the Tack bre­wery are used for lea­ding exhi­bi­ti­ons of con­tem­po­ra­ry art.