Kortrijk Art

06.
Avee Gal­lery

The Sun does not exist recadre

Hakuna Mahaha

Léo Luccioni

Datum: 27.oktober-03.december.2023
Adres: Onze-Lieve-Vrouwestraat 19, 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillen per tentoonstelling
Volg op Instagram

(NL) Over de tentoonstelling

Net onder het exo­ti­sche en humo­ris­ti­sche opper­vlak van Léo Luc­ci­o­ni’s Hakuna Maha­ha wacht de niets­ver­moe­den­de bezoe­ker een ver­bor­gen web van onbe­ant­woor­de exis­ten­ti­ë­le vra­gen. Ver­sierd in de snoep­kleu­ri­ge ver­pak­king van com­mer­ci­ë­le vorm­ge­ving en zoe­te of zou­te junk­food, wor­den reflec­ties op onder­wer­pen als de geïn­du­stri­a­li­seer­de wereld­eco­no­mie en de gevol­gen daar­van, even­als de bij­ho­ren­de green­was­hing tac­tie­ken, stie­kem in het spot­licht gezet. 

Cen­traal in de ten­toon­stel­ling staat de leeuw­lo­ze bewer­king van Walt Dis­ney’s Lion King pos­ter in het indruk­wek­ken­de schil­de­rij The Sun does not exist’. Deze pro­jec­teert het effect van kli­maat­ver­an­de­ren­de broei­kas­gas­sen waar we door over­spoeld wor­den in de mas­sa­me­dia, even­als het uit­ster­ven van dier­soor­ten die wor­den bedreigd door men­se­lij­ke acti­vi­tei­ten. Daar­naast schijnt het neon­licht Swa­hi­li-citaat weer­ge­ge­ven in Duit­se Frak­tur-let­ters Hakuna Mata­ta’ (wat geen zor­gen’ bete­kent), dat het boven­ge­noem­de enter­tain­ment­be­drijf als han­dels­merk heeft gere­gi­streerd. De in brons gego­ten Lion cho­co­la­de­re­pen in hun ori­gi­ne­le plas­tic­fo­lie ver­pak­king als The End of Kings’ sug­ge­re­ren de over­blijf­se­len van de afwe­zi­ge kat­ach­ti­ge, bege­leid door het hyp­no­ti­se­ren­de geluid van tong­trom­mels uit de Medita­ti­on Drum’ serie, gemaakt van lege gasflessen. 

In de ach­ter­ka­mer her­in­nert een ver­lei­de­lij­ke kopie op men­sen­maat van een Boun­ty-cho­co­la­de­reep met de toe­pas­se­lij­ke titel Muti­ny on the Boun­ty, a Tas­te of Nos­tal­gia’ aan de mis­lei­ding van recla­me­stra­te­gie­ën, en het kunst­ma­ti­ge para­dijs die deze zo goed ver­koch­ten dat de voor­spie­gel­de droom in rook opging. Na pro­tes­ten van con­su­men­ten werd deze snack, die zich­zelf adver­teer­de als A Tas­te of Para­di­se’, uit de han­del geno­men op belang­rij­ke mark­ten waar­on­der de Ver­e­nig­de Sta­ten, waar­mee het ver­haal van de Mui­te­rij op de Boun­ty waar­naar de naam ver­wees een nieu­we bete­ke­nis krijgt. Wat aan­van­ke­lijk een ver­heer­lij­king van de won­de­ren van onze tijd leek, blijkt zowel het gewicht als de ondraag­lij­ke licht­heid te beli­cha­men van een tijd voor­bij het antropoceen.


Tus­sen ver­lan­gen en afwij­zing, het wereld­se en het hei­li­ge, ont­wik­kelt Leo Luc­ci­o­ni een oeu­vre waar­in de mate­ri­ë­le wereld ont­re­geld wordt. Een poly­se­mi­sche en alle­go­ri­sche kunst die kri­tisch den­ken aan­moe­digt, uit­no­digt tot her­uit­vin­ding en ver­ras­sing. Met een con­tra-poë­zie die zowel popu­lair als exis­ten­ti­eel is, stelt hij de absur­di­teit van mas­sa­pro­duc­tie en de illu­sie van mate­ri­ë­le exta­se in vraag. Deze instal­la­ties schom­me­len tus­sen schijn­baar goed­aar­dig ver­maak en de laten­te ernst die elk moment kan opduiken.

Zijn werk was het onder­werp van solo­ten­toon­stel­lin­gen, in 2020 bij Eve­ry­day Gal­lery in Ant­wer­pen, in 2021 bij NADA New York en Stems Gal­lery in Brus­sel, in 2022 in het Palaz­zo Mon­ti in Bres­cia en in de Cha­pel­le des Dames Blan­ches in La Rochel­le en in 2023 bij Rome­ro Paproc­ki in Parijs. Hij heeft deel­ge­no­men aan ten­toon­stel­lin­gen in Gara­ge Rot­ter­dam, de Bog­hos­si­an Stich­ting, Stu­dio-Orta, New Spa­ce, het Cas­si­na Pro­ject en op ver­schil­len­de beur­zen in Parijs, Mil­aan, Mia­mi, Hong Kong en Dubai. In 2022 won hij de prijs Jeu­ne Artis­te Bel­ge voor beeld­houw­kunst en installatie.

(EN) About the exhibition

Just below the dis­tinct­ly exo­tic and humo­ris­tic surfa­ce of Léo Luc­ci­o­ni’s Hakuna Maha­ha, a shr­ou­ded web of unans­we­red exis­ten­ti­al ques­ti­ons awaits the unsus­pec­ting visi­tor. Embel­lis­hed in the can­dy colou­red pack­a­ging of com­mer­ci­al dis­play and suga­ry or sal­ty junk food, reflec­ti­ons on topics like indu­stri­a­li­zed glo­bal eco­no­my and its con­se­quen­ces, as well as its green­was­hing camou­fla­ge tac­tics, are ste­alt­hi­ly smug­gled on the cen­tre stage. 

Cen­tral in the exhi­bi­ti­on is the lion­less adapta­ti­on of Walt Dis­ney’s Lion King pos­ter in the impres­si­ve pain­ting The Sun does not exist’. Pro­jec­ting the effect of cli­ma­te chan­ging green­hou­se emis­si­ons the mass media are flooding us with, as well as the extinc­ti­on of ani­mal spe­cies endan­ge­red by human acti­vi­ty. Next to it the neon light Swa­hi­li quo­te ren­de­red in Ger­man Frak­tur type Hakuna Mata­ta’ (mea­ning no wor­ries’) the abo­ve-men­ti­o­ned enter­tain­ment com­pa­ny regis­tered as their tra­de­mark. The bron­ze cast Lion cho­co­la­te bars in their ori­gi­nal plas­tic foil pack­a­ging as The End of Kings’ sug­gest the rem­nants of the absent feli­ne, accom­pa­nied by the hyp­no­tic sound of ton­gue drums made from emp­ty gas cylin­ders in the Medita­ti­on Drum’ series. 

In the back room a seduc­ti­ve human sized copy of a Boun­ty can­dy bar apt­ly tit­led Muti­ny on the Boun­ty, a Tas­te of Nos­tal­gia’ reminds the diver­si­on of adver­ti­sing stra­te­gies, and the arti­fi­ci­al para­di­se they sold so well that the dream they pro­mi­sed eva­po­ra­ted. After con­su­mer pro­tests this snack pro­mo­ting itself as A Tas­te of Para­di­se’ was dis­con­ti­nued on key mar­kets inclu­ding the Uni­ted Sta­tes, revi­si­ting the sto­ry of the Muti­ny on the Boun­ty the name refer­red to. What ini­ti­al­ly appe­a­red to be an exalta­ti­on of the won­ders of our era see­min­gly embo­dies the weight as well as the unbe­a­ra­ble lightness of a time beyond the anthropocene.

Bet­ween desi­re and rejec­ti­on, the pro­fa­ne and the sacred, Leo Luc­ci­o­ni devel­ops a body of work in which the mate­ri­al world is dere­gu­la­ted. A poly­se­mic and alle­go­ri­cal art that encou­ra­ges cri­ti­cal thin­king, invi­tes rein­ven­ti­on and sur­pri­se. With a coun­ter-poe­try that is both popu­lar and exis­ten­ti­al, he ques­ti­ons the absur­di­ty of mass pro­duc­ti­on and the illu­si­on of mate­ri­al ecs­ta­sy. The­se instal­la­ti­ons oscil­la­te bet­ween see­min­gly benign enter­tain­ment and the latent serious­ness that can resurfa­ce at any moment.

His work has been the sub­ject of solo exhi­bi­ti­ons, in 2020 at Eve­ry­day Gal­lery in Ant­werp, in 2021 at NADA New York and Stems Gal­lery in Brus­sels, in 2022 at the Palaz­zo Mon­ti in Bres­cia and at the Cha­pel­le des Dames Blan­ches in La Rochel­le and, in 2023, at Rome­ro Paproc­ki in Paris. He has taken part in exhi­bi­ti­ons at Gara­ge Rot­ter­dam, the Bog­hos­si­an Foun­da­ti­on, Stu­dio-Orta, New Spa­ce, the Cas­si­na Pro­ject and at various fairs in Paris, Milan, Mia­mi, Hong Kong and Dubai. He has been awar­ded the Bel­gi­an Young Artist pri­ze in sculp­tu­re and instal­la­ti­on in 2022.

(NL) Over de locatie

Avee Gal­lery is een heden­daag­se gale­rij in Kort­rijk, gesticht in 2019. De gal­le­rij bevindt zich tus­sen de gro­te markt van Kort­rijk en de O‑L-Vrou­we­kerk. Avee Gal­lery wil niet enkel geves­tig­de kun­ste­naars maar ook jon­ge talen­ten in het begin van hun car­ri­è­re een ruim­te toe­ken­nen. Avee Gal­lery heeft geen vas­te ope­nings­uren maar is gebon­den aan ten­toon­stel­lin­gen door­heen het jaar. Hou dus zeker deze en onze web­si­te in de gaten voor opko­men­de tentoonstellingen.

(EN) About the location

Avee Gal­lery is a con­tem­po­ra­ry gal­lery in Kort­rijk, foun­ded in 2019. The gal­lery is loca­ted bet­ween Kort­rijk’s main mar­ket and the Church of Our Lady. Avee Gal­lery wants to allo­ca­te spa­ce not only to esta­blis­hed artists, but also to young talents at the start of their careers. Avee Gal­lery has no fixed ope­ning hours, but is tied to exhi­bi­ti­ons throug­hout the year. So be sure to keep an eye on this and our web­si­te for upco­ming exhibitions.

IMG 0939retouche IMG 0934retouche