Kortrijk Art

7
Ate­lier Verbeke

Atelier Verbeke web

26.-27.oktober.2024

Kortrijk Art Weekend

Luc Verbeke & Monica Villaroel

Adres: Kortrijksestraat, Heule 156, 8501 Kortrijk

Over de tentoonstelling (NL)

Monu­men­taal beeld­houw­werk van Luc Ver­be­ke
Geo­me­tri­sche impres­sies van Moni­ca Villaroel

About the exhibition (EN)

Monu­men­tal sculp­tu­re by Luc Ver­be­ke
Geo­me­tric impres­si­ons by Moni­ca Villaroel

Over de locatie (NL)

Ate­lier Ver­be­ke, een voor­ma­lig steen­hou­wersate­lier, is omge­vormd tot een hel­de­re en veel­zij­di­ge gale­rij met tal van moge­lijk­he­den. De orga­ni­sa­tie richt zich op pro­jec­ten met één of meer­de­re kun­ste­naars, waar­bij Ate­lier Ver­be­ke open­staat voor alle kunst­vor­men. Het is een ruim­te waar kunst zowel gecre­ëerd als getoond wordt, een broed­plaats voor artis­tie­ke expres­sie en inno­va­tie. Hier krij­gen kun­ste­naars de kans om hun visie tot leven te bren­gen en te delen met het publiek, in een inspi­re­ren­de omge­ving die de rij­ke geschie­de­nis van het gebouw met heden­daag­se kunst verbindt.

About the location (EN)

Ate­lier Ver­be­ke, a for­mer sto­ne­ma­son’s work­shop, has been trans­for­med into a bright and ver­sa­ti­le gal­lery with numerous pos­si­bi­li­ties. The orga­ni­za­ti­on focu­ses on pro­jects invol­ving one or more artists, with Ate­lier Ver­be­ke being open to all forms of art. It is a spa­ce whe­re art is both cre­a­ted and exhi­bi­ted, ser­ving as an incu­ba­tor for artis­tic expres­si­on and inno­va­ti­on. Here, artists have the oppor­tu­ni­ty to bring their visi­on to life and sha­re it with the public, in an inspi­ring envi­ron­ment that con­nects the rich his­to­ry of the buil­ding with con­tem­po­ra­ry art.