Kortrijk Art

05.
Art­Chur­chRo­chus

Instagram MAX eng

Reflections An Exploration of Mirror and Glass Art

Nathan French Pistoletto Bessa Gust Holvoet Ben Pattin Laura De Coninck Ronny Arryn Barmal Tezz Kamoen Ghislain De Wilde Martin Hollebecq

Datum: 07.december.2023-31.januari.2024
Adres: Doorniksewijk 85, 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillen per tentoonstelling
Volg op Instagram of Facebook

(NL) Over de tentoonstelling

Deze ten­toon­stel­ling richt zich op kunst­wer­ken die gebruik maken van spie­gels en glas als medi­um om reflec­ties en trans­pa­ran­tie te ver­ken­nen. Het is een mix van sculp­tu­ren, instal­la­ties en schil­de­rij­en die de unie­ke eigen­schap­pen van spie­gels en glas bena­druk­ken, zoals licht­re­flec­tie, bre­king en de moge­lijk­heid om ver­schil­len­de per­spec­tie­ven te cre­ë­ren. De ten­toon­stel­ling nodigt de bezoe­kers uit om na te den­ken over de rol van reflec­ties in ons dage­lijks leven en hoe ze onze per­cep­tie van de wereld om ons heen beïnvloeden.

Wel­kom op de Ver­nis­sa­ge 07.12 19PM

(EN) About the exhibition

This exhi­bi­ti­on focu­ses on art­works that use mir­rors and glass as a medi­um to explo­re reflec­ti­ons and transpa­ren­cy. It is a mix of sculp­tu­res, instal­la­ti­ons and pain­tings that high­light the uni­que pro­per­ties of mir­rors and glass, such as light reflec­ti­on, refrac­ti­on and the abi­li­ty to cre­a­te dif­fe­rent per­spec­ti­ves. The exhi­bi­ti­on invi­tes visi­tors to con­si­der the role of reflec­ti­ons in our dai­ly lives and how they affect our per­cep­ti­on of the world around us.

Wel­co­me on the Ver­nis­sa­ge 07.12 19PM

(NL) Over de locatie

Art­Chur­chRo­chus is een unie­ke loca­tie, een toon­plek voor artis­tiek talent en een ont­moe­tings­ruim­te voor de kunst­lief­heb­bers. Ont­dek de kun­ste­naars van morgen!

In 2022 kreeg de Sint-Rochus­kerk een nieu­we bestem­ming. De voor­ma­li­ge kerk werd met res­pect omge­vormd tot de kunst­om­ge­ving Art­Chur­chRo­chus door een fami­lie van cre­a­tie­ve kunst­lief­heb­bers. Zij dro­men ervan om samen een inter­ac­tie­ve muse­a­le omge­ving op te zet­ten die draait om hun groot­ste pas­sie: kunst!

Art­Chur­chRo­chus toont de pri­vé­col­lec­tie van de fami­lie en zet zich in voor het onder­steu­nen van kun­ste­naars op elke moge­lij­ke manier. Met spe­ci­a­le aan­dacht voor nieuw, divers en opko­mend talent hel­pen we kun­ste­naars om hun werk op een een­vou­di­ge manier te pre­sen­te­ren en te ver­ko­pen. U kan er werk ont­dek­ken van Gust Hol­voet, Tezz Kamoen, Bar­mal, Ron­ny Arryn, Antoi­ne Car­bon­ne, Sop­hie Varin, Mort Amour Art en Ghis­lain De Wil­de te mid­den van de col­lec­tie met o.m. werk van Niki de Saint-Phal­le, Arman, Joseph Wil­laert, Léon Spil­liaert en Delp­hi­ne Boël. 

(EN) About the location

Art­Chur­chRo­chus is a uni­que loca­ti­on, a show­ca­se for artis­tic talent and a mee­ting pla­ce for art lovers. Dis­co­ver the artists of tomorrow!

In 2022, the Sint-Rochus­kerk was given a new des­ti­na­ti­on. The for­mer church was res­pect­ful­ly trans­for­med into the Art­Chur­chRo­chus art envi­ron­ment by a fami­ly of cre­a­ti­ve art enthu­si­asts. They dream of set­ting up an inter­ac­ti­ve muse­um envi­ron­ment together that revol­ves around their gre­a­test pas­si­on: art!

Art­Chur­chRo­chus show­ca­ses the fami­ly’s pri­va­te col­lec­ti­on and is com­mit­ted to sup­por­ting artists in any way we can. With a spe­ci­al focus on new, diver­se and emer­ging talent, we help artists pre­sent and sell their work in a sim­ple way. You can dis­co­ver work by Gust Hol­voet, Tezz Kamoen, Bar­mal, Ron­ny Arryn, Antoi­ne Car­bon­ne, Sop­hie Varin, Mort Amour Art and Ghis­lain De Wil­de in the midst of the col­lec­ti­on, which inclu­des work by Niki de Saint-Phal­le, Arman, Joseph Wil­laert, Leon Spil­liaert and Delp­hi­ne Boël.

Pistoletto