Kortrijk Art

6
Art­Chur­chRo­chus

Art church rochus
Adres: Doorniksewijk 85, 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillen per tentoonstelling

Over de locatie (NL)

Art­Chur­chRo­chus is een unie­ke loca­tie, een toon­plek voor artis­tiek talent en een ont­moe­tings­ruim­te voor de kunst­lief­heb­bers. Ont­dek de kun­ste­naars van morgen!

In 2022 kreeg de Sint-Rochus­kerk een nieu­we bestem­ming. De voor­ma­li­ge kerk werd met res­pect omge­vormd tot de kunst­om­ge­ving Art­Chur­chRo­chus door een fami­lie van cre­a­tie­ve kunst­lief­heb­bers. Zij dro­men ervan om samen een inter­ac­tie­ve muse­a­le omge­ving op te zet­ten die draait om hun groot­ste pas­sie: kunst!

Art­Chur­chRo­chus toont de pri­vé­col­lec­tie van de fami­lie en zet zich in voor het onder­steu­nen van kun­ste­naars op elke moge­lij­ke manier. Met spe­ci­a­le aan­dacht voor nieuw, divers en opko­mend talent hel­pen we kun­ste­naars om hun werk op een een­vou­di­ge manier te pre­sen­te­ren en te ver­ko­pen. U kan er werk ont­dek­ken van Gust Hol­voet, Tezz Kamoen, Bar­mal, Ron­ny Arryn, Antoi­ne Car­bon­ne, Sop­hie Varin, Mort Amour Art en Ghis­lain De Wil­de te mid­den van de col­lec­tie met o.m. werk van Niki de Saint-Phal­le, Arman, Joseph Wil­laert, Léon Spil­liaert en Delp­hi­ne Boël. 

About the location (EN)

Art­Chur­chRo­chus is a uni­que loca­ti­on, a show­ca­se for artis­tic talent and a mee­ting pla­ce for art lovers. Dis­co­ver the artists of tomorrow!

In 2022, the Sint-Rochus­kerk was given a new des­ti­na­ti­on. The for­mer church was res­pect­ful­ly trans­for­med into the Art­Chur­chRo­chus art envi­ron­ment by a fami­ly of cre­a­ti­ve art enthu­si­asts. They dream of set­ting up an inter­ac­ti­ve muse­um envi­ron­ment together that revol­ves around their gre­a­test pas­si­on: art!

Art­Chur­chRo­chus show­ca­ses the fami­ly’s pri­va­te col­lec­ti­on and is com­mit­ted to sup­por­ting artists in any way we can. With a spe­ci­al focus on new, diver­se and emer­ging talent, we help artists pre­sent and sell their work in a sim­ple way. You can dis­co­ver work by Gust Hol­voet, Tezz Kamoen, Bar­mal, Ron­ny Arryn, Antoi­ne Car­bon­ne, Sop­hie Varin, Mort Amour Art and Ghis­lain De Wil­de in the midst of the col­lec­ti­on, which inclu­des work by Niki de Saint-Phal­le, Arman, Joseph Wil­laert, Leon Spil­liaert and Delp­hi­ne Boël.