Kortrijk Art

04.
Art and Design Productions

1000022241
Adres: Sionstraat 50, 8500 Kortrijk
Openinguren: vrijdag 27 oktober 14u tot 21u - zaterdag 28 oktober 10u tot 21u - zondag 29 oktober 10u tot 18u
Volg op Facebook of Instagram

(NL) Over de locatie

R E F L E C T I O N S

Tij­dens het Won­der­fes­ti­val’ en Art Week­end Kort­rijk’ pre­sen­teert Art and Design Pro­duc­ti­ons Gal­lery — Sion­straat 50 Kort­rijk, de ten­toon­stel­ling REFLEC­TI­ONS met een the­ma­ti­sche selec­tie van nieu­we abstrac­te wer­ken van HANS SOE­NEN, foto’s van NADIA ANE­MI­CHE waar­on­der de Still Water’ reeks en een video-instal­la­tie van film­ma­ker NIKO­LAAS BOU­C­QUEY Dar­ken­tries’, elk bren­gen ze een per­soon­lij­ke inter­pre­ta­tie van het thema.

Vrij­dag 27 okto­ber | 10 u — 21 u | expo­si­tie
Zater­dag 28 okto­ber | 10 u — 21 u | expo­si­tie + muzi­ka­le opluis­te­ring | 14 u — 16 u | CARL GRIMM­RL­PREZ — TOON BER­TIER duo
Zon­dag 29 okto­ber | 10 u — 21 u | expo­si­tie + muzi­ka­le opluis­te­ring | 14 u — 16 u | Patrick Beuc­kels en Aryu­na Tsyt­li­a­nok
16.00 u – 16.15u Key­no­te | Voor­stel­ling van de kun­ste­naars Niko­laas Bou­c­quey (video), Nadia Ane­mi­che (foto­gra­fie), Hans Soe­nen (schil­der­kunst)

De ten­toon­stel­ling loopt ver­der tot en met zon­dag 5 november

Woens­dag 1 nov | 10 u — 18 u
Vrij­dag 3 nov | 10 u — 19 u
Zater­dag 4 nov | 10 u — 19 u
Zon­dag 5 nov | 10 u — 19 uEXPO­SI­TIE tij­dens het WON­DER­FER­STI­VAL & ART WEEK­END KORTRIJK 

De gale­rij Art and Design Pro­duc­ti­onsSion­straat 50 Kort­rijk, brengt tij­dens het Won­der Fes­ti­val en ART WEEK­END KORT­RIJK de expo­si­tie -REFLEC­TI­ONS- een ten­toon­stel­ling met een the­ma­ti­sche selec­tie van recent abstract werk van HANS SOE­NEN, foto­gra­fie van NADIA ANE­MI­CHE (FR) met onder ande­re Still Water “ en een video-instal­la­tie van film­ma­ker NIKO­LAAS BOU­C­QUEY, Dar­ken­tries”. Alle drie bren­gen ze een per­soon­lij­ke inter­pre­ta­tie van het the­ma. Hans Soe­nen en Nadia Ane­mi­che gaan een boei­en­de inter­ac­tie aan tus­sen hun bei­der oeuvre. 

REFLEC­TI­ON ONE — HANS SOENEN


Monu­men­ta­le, ver­ti­ca­le en pano­ra­mi­sche abstrac­te acryl­verf schil­de­rij­en reflec­te­ren over de din­gen waar we dage­lijks aan voor­bij gaan. De cap­ta­tie of poging tot cap­ta­tie van het moment zelf waar­in we iets waar­ne­men. De toe­val­li­ge weer­spie­ge­lin­gen op glas of water, vlak of gebo­gen, ver­ras­sen in hun een­voud. Niet het onder­werp is van belang maar wat het licht met het onder­werp doet. De kun­ste­naar ver­taalt dit kij­ken naar’ in verf en neem de toe­schou­wer mee in zijn wereld van ver­won­de­ring. Sug­ges­tief, bewe­ge­lijk, met onvat­ba­re com­po­si­ties zon­der ein­de of begin, een cap­ta­tie van het won­der­lij­ke nu.

Al vier decen­nia lang is de Bel­gi­sche kun­ste­naar en ont­wer­per Hans Soe­nen gepas­si­o­neerd door kunst en design. Twee­ën­twin­tig ten­toon­stel­lin­gen ver­der zijn zijn vroe­ge­re figu­ra­tie­ve schil­de­rij­en geë­vo­lu­eerd naar abstract werk, soms geo­me­trisch, soms dyna­misch en sug­ges­tief. In monu­men­ta­le acryl­verf schil­de­rij­en toont hij zijn vir­tu­o­si­teit in com­po­si­tie en kleur­ge­bruik en brengt hij zijn per­soon­lijk verhaal.

www​.hans​soe​nen​.com

REFLEC­TI­ON TWO — NADIA ANEMICHE


Nadia Ane­mi­che woont en werkt te Rij­sel ( FR)
Na haar stu­die toe­ge­pas­te kun­sten (ENS­AAMA, Parijs; DNSEP — ENA, Cer­gy Pon­toi­se) ves­tig­de ze zich in 1992 in Lil­le als free­lan­ce gra­fisch ont­wer­per.
Ze is gespe­ci­a­li­seerd in cul­tu­re­le com­mu­ni­ca­tie en bege­leidt musea en loka­le over­he­den bij het ont­werp van com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len, publi­ca­ties en ten­toon­stel­lin­gen.
In 2010, tij­dens haar eer­ste reis naar Japan, keert ze terug naar de foto­gra­fie.
Zoals ze zegt: Mijn foto­gra­fi­sche zoek­tocht kan een­vou­dig wor­den samen­ge­vat: los­la­ten en het moment vie­ren. Elk moment dat ik zie bevat een geheim, een ele­ment van toe­val. Het zicht­ba­re met het onzicht­ba­re ver­bin­den, het licht met het don­ker, het ondui­de­lij­ke met het pre­cie­ze, het reë­le met het ima­gi­nai­re… dat is de uit­da­ging van mijn werk.“

STILL WATERFLEUR DE L’EAU)


De serie À fleur de l’eau’ is het resul­taat van een artis­tie­ke opdracht van het Syn­di­cat Mix­te d’Ad­duc­ti­on des Eaux de la Lys, een rivier die ont­springt in Lis­bourg en samen­vloeit met de Schel­de in Gent. Deze instal­la­tie zui­vert het water van de Leie en brengt het naar de agglo­me­ra­tie van Lil­le en het voor­ma­li­ge mijn­bek­ken.
Het artis­tie­ke idee van Nadia Ane­mi­che getuigt van deze com­plexe appa­ra­tuur én dit com­plexe pro­ces en maakt het eer­der voel­baar dan zicht­baar. Ze wan­del­de door vloei­baar ter­ri­to­ri­um”, langs de ver­trou­we­lij­ke paden van water­lei­din­gen, veel ruim­te latend voor het toe­val dat haar werk­pro­ces ken­merkt. De serie wordt gepre­sen­teerd in de vorm van visu­e­le kro­nie­ken geba­seerd op de vier sei­zoe­nen en biedt een poë­ti­sche ver­ge­lij­king met de appa­ra­tuur van de fabriek.

De kun­ste­na­res toont ook schit­te­rend inti­mis­tisch werk gemaakt tij­dens haar vele rei­zen, onder ande­re naar Japan , een land en cul­tuur waar ze een bij­zon­der fas­ci­na­tie voor heeft. Hier­bij gaat ze in een boei­en­de dia­loog met het werk van de schil­der Hans Soenen.

REFLEC­TI­ON THREE — NIKO­LAAS BOUCQUEY


Op zoek naar het com­fort van ver­ha­len en col­lec­tie­ve ritu­e­len, in de cocon van de vir­tu­a­li­teit en tus­sen de scheu­ren van bot­send gebeur­te­nis­sen. Laten we poë­ti­sche noma­den wor­den, bewust van de tij­de­lijk rea­li­teit, op ons gemak met de sur­re­ë­le vreemd­heid van deze wereld, en de weg zelf omar­men. Is er een meer don­ke­re verf dan grijs voor­dat je aan een nieuw bestaan begint?

De kort­film Dar­ken­tries is een uit­no­di­ging voor een trip naar een vreemd maar toch ver­trouwd land­schap. Dit bewe­gend gedicht van beel­den, geluid, muziek en woor­den is opge­no­men in Ant­wer­pen, de dag voor de lock­down in het najaar van 2020.

Writ­ten / direc­ted / pho­to­grap­hy / music / poe­try by Niko­laas Bou­c­quey

Niko­laas Bou­c­quey ver­trekt van een fysie­ke plaats en ont­wik­kelt orga­ni­sche kort­films waar­in gren­zen en rea­li­teit oplos­sen. In deze nieu­we wereld, in het nu, reflec­teert hij, en raakt de thema’s van van­daag aan: leven in de stad, co-exis­ten­tie, vir­tu­a­li­teit, pola­ri­sa­tie en agen­cy.

https://​vimeo​.com/​n​i​k​o​l​a​a​s​b​o​u​cquey

Award Win­ner — Luis Bunel Memo­ri­al Awards 2022
Offi­ci­al Selec­ti­on Inspi­red By — Tri­en­na­le Brug­ge 2021
Offi­ci­al Selec­ti­on Best Short Expe­ri­men­tal — IndieX Film Fest — Los Ange­les 2021
Offi­ci­al selec­ti­on Best Short Expe­ri­men­tal — AltFF Alter­na­ti­ve Film Fes­ti­val — Tor­on­to 2021
Offi­ci­al Selec­ti­on — Tor­on­to Lift-Off Film Fes­ti­val 2023
Hono­ra­ble Men­ti­on — 8&HalFilm Awards 2022
Fina­list — Echo­na­ti­on Audio and Film Fes­ti­val 2022

(EN) About the location

R E F L E C T I O N S

During Won­der Fes­ti­val, the gal­lery — Art and Design Pro­duc­ti­ons - Sion­straat 50 Kort­rijk, pre­sents the exhi­bi­ti­on ‑REFLEC­TI­ONS- an exhi­bi­ti­on fea­tu­ring a the­ma­tic selec­ti­on of recent abstract pain­tings by Hans Soe­nen , pho­to­grap­hy by NADIA ANE­MI­CHE (FR) Still Water “, and a video instal­la­ti­on by film­ma­ker NIKO­LAAS BOU­C­QUEY , Dar­ken­tries”. Hans Soe­nen and Nadia Ane­mi­sche enga­ge in a fas­ci­na­ting inter­ac­ti­on bet­ween their artworks .


REFLEC­TI­ON ONE — HANS SOENEN


Monu­men­tal, ver­ti­cal, and pano­ra­mic abstract acry­lic pain­tings reflect on the things we pass by eve­ry day. The cap­tu­re or attemp­ted cap­tu­re of the very moment in which we per­cei­ve
some­thing. The acci­den­tal reflec­ti­ons on glass or water, flat or cur­ved, sur­pri­se in their sim­pli­ci­ty. It is not the sub­ject that mat­ters but what the light does to the sub­ject. The artist trans­la­tes this loo­king at’ into paint, taking the vie­wer into his world of won­der. Sug­ges­ti­ve, moving, with elu­si­ve com­po­si­ti­ons wit­hout end or begin­ning, a cap­tu­re of the wond­rous now.

For four deca­des, Bel­gi­an artist and desig­ner Hans Soe­nen has been pas­si­o­na­te about art and design. Twen­ty-two exhi­bi­ti­ons on, his for­mer­ly figu­ra­ti­ve pain­tings have evol­ved into abstract, some­ti­mes geo­me­tric, some­ti­mes dyna­mic, and evo­ca­ti­ve work. In monu­men­tal acry­lic pain­tings, he demon­stra­tes his vir­tu­o­si­ty in com­po­si­ti­on and use of color and con­veys his per­so­nal story.

www​.hans​soe​nen​.com


REFLEC­TI­ON TWO — NADIA ANEMICHE


After stu­dying applied arts (ENS­AAMA, Paris ; DNSEP — ENA, Cer­gy Pon­toi­se), she sett­led in Lil­le in 1992 as a free­lan­ce grap­hic desig­ner. She spe­ci­a­li­zes in cul­tu­ral com­mu­ni­ca­ti­on and works with muse­ums and local autho­ri­ties on the design of com­mu­ni­ca­ti­on tools, publis­hing, and exhi­bi­ti­on design.
In 2010, during her first trip to Japan, she returns to pho­to­grap­hy.
As she says: My pho­to­grap­hic quest search can be sum­ma­ri­zed sim­ply: to let go and cele­bra­te the moment. Each moment that comes into my view con­tains a secret, an ele­ment of coin­ci­den­ce. Lin­king the visi­ble and the invi­si­ble, the light and the dark, the unde­fi­ned and the pre­ci­se, the real and the ima­gi­na­ry… that is the chal­len­ge of my work.“


STILL WATERFLEUR DE L’EAU)


The À fleur de l’eau’ series is the result of an artis­tic assign­ment from the Syn­di­cat Mix­te d’Ad­duc­ti­on des Eaux de la Lys, a river that rises in Lis­bourg and joins the Schel­de in Ghent. This plant puri­fies the water from the Lys and brings it to the Lil­le metro­po­li­tan area and the for­mer mining basin.

Nadia Ane­mi­che’s artis­tic pro­po­sal bears wit­ness to this com­plex equip­ment and pro­cess, making it per­cep­ti­ble rather than visi­ble. She wan­de­red through liquid ter­ri­to­ry”, along the con­fi­den­ti­al paths of water sup­ply pipes, lea­ving plen­ty of room for the chan­ce that charac­te­ri­zes her wor­king pro­cess. The series is pre­sen­ted in the form of visu­al chro­ni­cles based on the four sea­sons and offers a poe­tic com­pa­ri­son with the fac­to­ry equip­ment.

The artist also shows bril­li­ant inti­mist work made during her many tra­vels, inclu­ding to Japan , a coun­try and cul­tu­re she has a par­ti­cu­lar fas­ci­na­ti­on for. Here she enga­ges in a fas­ci­na­ting dia­lo­gue with the work of the pain­ter Hans Soenen

REFLEC­TI­ON THREE — NIKO­LAAS BOUCQUEY


See­king the com­fort of sto­ries and col­lec­ti­ve ritu­als in the cocoon of vir­tu­a­li­ty and bet­ween the cracks of clas­hing events. Let’s beco­me poe­tic nomads, awa­re of the tem­po­ra­ry rea­li­ty, at ease with the sur­re­al stran­ge­ness of this world, and embra­ce the path itself. Is the­re a more dark paint than grey befo­re you start a new existence?

The short film Dar­ken­tries invi­tes for a trip to a stran­ge yet fami­liar lands­ca­pe. This moving poem of ima­ges, sound, music, and words was cap­tu­red in Ant­werp the day befo­re the lock­down in the fall of 2020.

Writ­ten / direc­ted / pho­to­grap­hy / music / poe­try by Niko­laas Bou­c­quey

Niko­laas Bou­c­quey starts from a phy­si­cal pla­ce and devel­ops orga­nic short films in which boun­da­ries and rea­li­ty dis­sol­ve. In this new world, in the now, he reflects and tou­ches on today’s the­mes: city life, coexis­ten­ce, vir­tu­a­li­ty, pola­ri­za­ti­on, and agency.

https://​vimeo​.com/​n​i​k​o​l​a​a​s​b​o​u​cquey

Award Win­ner — Luis Bunel Memo­ri­al Awards 2022
Offi­ci­al Selec­ti­on Inspi­red By — Tri­en­na­le Brug­ge 2021
Offi­ci­al Selec­ti­on Best Short Expe­ri­men­tal — IndieX Film Fest — Los Ange­les 2021
Offi­ci­al selec­ti­on Best Short Expe­ri­men­tal — AltFF Alter­na­ti­ve Film Fes­ti­val — Tor­on­to 2021
Offi­ci­al Selec­ti­on — Tor­on­to Lift-Off Film Fes­ti­val 2023
Hono­ra­ble Men­ti­on — 8&HalFilm Awards 2022
Fina­list — Echo­na­ti­on Audio and Film Fes­ti­val 2022