Kortrijk Art

4
Adri­en­ne D

20200530 180802 Klein
Adres: Rekkemsestraat, Marke 145, 8510 Kortrijk
Openinguren: Op afspraak - zie informatie op de website

Over de locatie (NL)

Kunst­ga­le­rij Adri­en­ne D ver­koopt uniek kera­misch werk dat abstract, deco­ra­tief, ruim­te­lijk of archi­tec­tu­raal oogt. We wer­ken samen met nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars en bie­den jong belof­te­vol talent een plat­form naar gro­te­re bekend­heid. In 2023 is de gale­rij aan­vaard als lid van de Inter­na­ti­o­nal Aca­de­my of Cera­mics (IAC), een hoog aan­ge­schre­ven wereld­wij­de orga­ni­sa­tie voor pro­fes­si­o­ne­le kera­mis­ten en gale­rij­en. We orga­ni­se­ren expo­si­ties in het voor- en najaar en nemen deel aan inter­na­ti­o­na­le kunst­beur­zen. Adri­en­ne D ver­koopt ook exclu­sie­ve sok­kels in metaal en hout in ver­schil­len­de for­ma­ten en uitvoeringen.

About the location (EN)

The Bel­gi­an Art gal­lery Adri­en­ne D sells uni­que cera­mic work that is abstract, deco­ra­ti­ve, spa­ti­al or archi­tec­tu­ral in appe­a­ran­ce. We col­la­bo­ra­te with nati­o­nal and inter­na­ti­o­nal artists and offer young pro­mi­s­ing talent a plat­form towards gre­a­ter expo­su­re. In 2023, the gal­lery was accep­ted as a mem­ber of the Inter­na­ti­o­nal Aca­de­my of Cera­mics (IAC), a renow­ned glo­bal orga­ni­sa­ti­on for pro­fes­si­o­nal cera­mists and gal­le­ries. We orga­ni­se exhi­bi­ti­ons in spring and autumn and par­ti­ci­pa­te in inter­na­ti­o­nal art fairs. Adri­en­ne D also sells exclu­si­ve pede­stals in metal and wood in various sizes and designs.