Kortrijk Art

3
Aca­de­mie Kortrijk

Paola Siri Renard at DASH 2
Adres: Houtmarkt 5, 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillen per tentoonstelling

Over de locatie (NL)

Aca­de­mie Kort­rijk toont! Ten­toon­stel­len leert je te reflec­te­ren over het artis­tiek pro­cess. Het is cru­ci­aal om feed­back te krij­gen en je visie te delen met ande­ren. Daar­om is pre­sen­ta­tie van het artis­tie­ke werk een belang­rijk facet bin­nen onze opleidingen.

Onze cen­tra­le hall in een mooi his­to­risch gebouw op de Hout­markt fun­geert als ten­toon­stel­lings­ruim­te. Hier tonen we met trots de artis­tie­ke wer­ken van zowel eigen stu­den­ten als de pro­fes­si­o­ne­le kunstenaar.

About the location (EN)

Aca­de­my Kort­rijk shows! Exhi­bi­ting tea­ches you to reflect on the artis­tic pro­cess. It is cru­ci­al to get feed­back and sha­re your visi­on with others. That is why pre­sen­ta­ti­on of the artis­tic work is an impor­tant aspect of our courses.

Our cen­tral hall in a beau­ti­ful his­to­ric buil­ding on the Hout­markt func­ti­ons as an exhi­bi­ti­on spa­ce. Here we proud­ly dis­play the artis­tic works of both our own stu­dents and the pro­fes­si­o­nal artist.