Kortrijk Art

2
Abby Kort­rijk

Https static nieuwsblad be Assets Images Upload 2022 11 28 7011663b fcf7 4037 87dd 76739c71449b
Adres: Begijnhofpark , 8500 Kortrijk
Openinguren: Momenteel gesloten
Contact: abby@kortrijk.be

Over de locatie (NL)

Abby Kort­rijk is een speels, laag­drem­pe­lig en meer­stem­mig muse­um voor beel­den­de kunst. De ste­de­lij­ke col­lec­tie gaat er in dia­loog met actu­e­le kunst, dyna­mi­sche erf­goed­prak­tij­ken en het the­ma iden­ti­teit’ in al zijn gelaagd­heid. Samen met een divers net­werk van orga­ni­sa­ties, makers en gemeen­schap­pen en met kunst als uni­ver­se­le taal ver­ken­nen we wat ons als men­sen defi­ni­eert en ver­bindt, over gren­zen, gene­ra­ties en cul­tu­ren heen. Abby viert de men­se­lij­ke explo­ra­tie­drang en ver­beel­dings­kracht en biedt ruim­te voor reflec­tie, ont­moe­ting, co-cre­a­tie en trans­for­ma­tie. Ope­ning eind 2024

About the location (EN)

Abby Kort­rijk is a play­ful, acces­si­ble and polypho­nic muse­um for visu­al arts. The muni­ci­pal col­lec­ti­on enters into dia­lo­gue with con­tem­po­ra­ry art, dyna­mic heri­ta­ge prac­ti­ces and the the­me of iden­ti­ty’ in all its lay­ers. Together with a diver­se net­work of orga­ni­za­ti­ons, makers and com­mu­ni­ties and with art as a uni­ver­sal lan­gu­a­ge, we explo­re what defi­nes and con­nects us as peo­p­le, across bor­ders, gene­ra­ti­ons and cul­tu­res. Abby cele­bra­tes the human urge to explo­re and ima­gi­na­ti­on and offers spa­ce for reflec­ti­on, encoun­ter, co-cre­a­ti­on and trans­for­ma­ti­on. Ope­ning at the end of 2024