Kortrijk Art

1
4n20

4 1030x579
Adres: Jakob van Arteveldelaan 24, 8500 Kortrijk
Openinguren: zaterdag, zondag: 14u - 18u of op afspraak
Contact: info@4n20.be

Over de locatie (NL)

4n20 is een ruim­te voor kunst in een voor­ma­lig wee­fa­te­lier. Een ruim­te die geschie­de­nis ademt, een relict van het tex­tiel­ver­le­den in Kort­rijk. Het ate­lier heeft een ziel en is de dra­ger van de kunst die er getoond wordt. 4n20 orga­ni­seert jaar­lijks een aan­tal ten­toon­stel­lin­gen met een diver­si­teit aan heden­daag­se kunst­wer­ken, waar­bij ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes aan bod komen. 4n20 biedt ruim­te voor beel­den­de kunst van geves­tig­de en min­der beken­de kun­ste­naars. Er is ook plaats voor expe­ri­ment, muziek, dans en woordkunst.

About the location (EN)

4n20 is a spa­ce for art in a for­mer wea­ving work­shop. A spa­ce that bre­a­thes his­to­ry, a relic of Kort­rijk’s tex­ti­le past. The stu­dio has a soul and is the car­ri­er of the art that is shown the­re. 4n20 annu­al­ly orga­ni­zes a num­ber of exhi­bi­ti­ons with a diver­si­ty of con­tem­po­ra­ry works of art, in which dif­fe­rent dis­ci­pli­nes are dis­cus­sed. 4n20 offers spa­ce for visu­al art by esta­blis­hed and les­ser-known artists. The­re is also room for expe­ri­men­ta­ti­on, music, dan­ce and word art.