Kortrijk Art

1
4n20

4n20 Grond beeld

17.mei-09.juni.2024

grond

Jan Dheedene, Johan Parmentier, Peter Geebelen

Adres: Jakob van Arteveldelaan 24, 8500 Kortrijk
Openinguren: zaterdag, zondag: 14u - 18u of op afspraak
Contact: info@4n20.be

Over de tentoonstelling (NL)

In onze nieuw­ste ten­toon­stel­ling, grond’, nodi­gen we je uit om ken­nis te maken met het werk van deze drie uit­zon­der­lij­ke beel­den­de kun­ste­naars: Johan Par­men­tier, Jan Dhee­de­ne en Peter Gee­be­len. Johan Par­men­tier neemt ons mee door­heen de essen­tie van steen. Zijn sculp­tu­ren, ruw en pri­mi­tief van vorm, ont­hul­len ver­bor­gen mas­sie­ve steen­blok­ken. Door mid­del van sub­tie­le bewer­kin­gen ont­leed Par­men­tier de kracht van het mate­ri­aal, waar­bij de natuur­lij­ke rit­mes en struc­tu­ren tot leven komen. Jan Dhee­de­ne daagt ons uit om te reflec­te­ren op de gren­zen van onze eigen geest. Geïn­spi­reerd door de filo­so­fie van Albert Camus, nodi­gen zijn wer­ken ons uit om te medi­te­ren over de bete­ke­nis van werk en leven, en om de inner­lij­ke vrij­heid te omar­men die ont­staat uit het aan­vaar­den van onze beper­kin­gen en de ein­dig­heid van ons bestaan. Peter Gee­be­len biedt een intie­me kijk op de men­se­lij­ke con­di­tie door mid­del van zijn beel­dend werk. Voor Gee­be­len is beeld­hou­wen meer dan alleen het vast­leg­gen van een obser­va­tie of een gedach­te; het is een diep­gaan­de han­de­ling die voort­komt uit ver­schil­len­de inner­lij­ke lagen. Zijn wer­ken zijn geen eind­pun­ten, maar eer­der uit­no­di­gin­gen tot voort­du­ren­de reflec­tie en intro­spec­tie.

— Ver­nis­sa­ge 17 mei om 19:00
— Finis­sa­ge 09 juni om 11:00
 met optre­den van Nils Ver­meu­len.
— Voor meer info of inschrij­ving, mail naar info@​4n20.​be

About the exhibition (EN)

In our latest exhi­bi­ti­on, grond’, we invi­te you to get acquain­ted with the work of the­se three excep­ti­o­nal visu­al artists: Johan Par­men­tier, Jan Dhee­de­ne and Peter Gee­be­len. Johan Par­men­tier takes us through the essen­ce of sto­ne. His sculp­tu­res, rough and pri­mi­ti­ve in sha­pe, reve­al hid­den solid blocks of sto­ne. Through subt­le mani­pu­la­ti­ons, Par­men­tier dis­sects the power of the mate­ri­al, brin­ging the natu­ral rhythms and struc­tu­res to life. Jan Dhee­de­ne chal­len­ges us to reflect on the boun­da­ries of our own mind. Inspi­red by the phi­lo­sop­hy of Albert Camus, his works invi­te us to medi­ta­te on the mea­ning of work and life, and to embra­ce the inner free­dom that comes from accep­ting our limita­ti­ons and the fini­tu­de of our exis­ten­ce. Peter Gee­be­len offers an inti­ma­te view of the human con­di­ti­on through his visu­al work. For Gee­be­len, sculp­ting is more than just recor­ding an obser­va­ti­on or a thought; it is a pro­found acti­on that ari­ses from dif­fe­rent inner lay­ers. His works are not end­points, but rather invita­ti­ons to con­ti­nued reflec­ti­on and intro­spec­ti­on.

— Ver­nis­sa­ge May 17 at 7:00 PM
— Finis­sa­ge June 9 at 11:00
 with con­cert by Nils Ver­meu­len.
— For more info or regi­stra­ti­on, email info@​4n20.​be

Over de locatie (NL)

4n20 is een ruim­te voor kunst in een voor­ma­lig wee­fa­te­lier. Een ruim­te die geschie­de­nis ademt, een relict van het tex­tiel­ver­le­den in Kort­rijk. Het ate­lier heeft een ziel en is de dra­ger van de kunst die er getoond wordt. 4n20 orga­ni­seert jaar­lijks een aan­tal ten­toon­stel­lin­gen met een diver­si­teit aan heden­daag­se kunst­wer­ken, waar­bij ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes aan bod komen. 4n20 biedt ruim­te voor beel­den­de kunst van geves­tig­de en min­der beken­de kun­ste­naars. Er is ook plaats voor expe­ri­ment, muziek, dans en woordkunst.

About the location (EN)

4n20 is a spa­ce for art in a for­mer wea­ving work­shop. A spa­ce that bre­a­thes his­to­ry, a relic of Kort­rijk’s tex­ti­le past. The stu­dio has a soul and is the car­ri­er of the art that is shown the­re. 4n20 annu­al­ly orga­ni­zes a num­ber of exhi­bi­ti­ons with a diver­si­ty of con­tem­po­ra­ry works of art, in which dif­fe­rent dis­ci­pli­nes are dis­cus­sed. 4n20 offers spa­ce for visu­al art by esta­blis­hed and les­ser-known artists. The­re is also room for expe­ri­men­ta­ti­on, music, dan­ce and word art.

Screenshot 2024 05 23 at 15 59 13 Screenshot 2024 05 23 at 15 44 35