Kortrijk Art

22.
LOF

LOF2
Adres: Wolvenstraat 1, 8500 Kortrijk
Openinguren: Elke zaterdag en zondag van 10-18u. Aangepaste extra openingsuren tijdens Wonder Kortrijk en Kortrijk Art Weekend.
Volg op Instagram of Facebook

(NL) Over de locatie

Cre­ë­ren, van wat dan ook, is een soort hon­ger naar iets’ die nooit gestild raakt.​Je bepaalt een rich­ting maar weet zel­den wat de uit­komst zal zijn. Het is altijd boei­end en span­nend, nooit saai. Je ver­lie­zen in het cre­a­tief pro­ces is een zalig gevoel dat echt ver­sla­vend werkt. Zowel het tra­ject als het resul­taat zet­ten auto­ma­tisch nieu­we idee­ën in gang, bij jezelf of bij ande­ren. Daar­om brengt LOF een ver­ras­sen­de mix van expo­san­ten. Een lof­be­tui­ging aan hun pas­sie. Toe­gan­ke­lij­ke con­cep­ten en rea­li­sa­ties, die laten zien dat het niet altijd kunst met een gro­te K’ moet zijn om iets tofs te bren­gen en te boeien.

LOF is een ruim­te waar cre­a­tie­ve zie­len even in de spot­lights gezet wor­den. Elke expo duurt slechts 2 week­ends. Ben je heel curi­eus? Spring dan gewoon om de 2 weken even bin­nen om je por­tie inspi­ra­tie op te snui­ven. Elke expo is trou­wens gra­tis te bezoeken.

(EN) About the location

Cre­a­ting, of any­thing, is a kind of hun­ger for some­thing’ that never gets satis­fied. You set a direc­ti­on but rare­ly know what the out­co­me will be. It is always cap­ti­va­ting and exci­ting, never boring. Los­ing yourself in the cre­a­ti­ve pro­cess is a won­der­ful fee­ling that is real­ly addic­ti­ve. Both the pro­cess and the result auto­ma­ti­cally trig­ger new ide­as, in yourself or in others. That is why LOF brings a sur­pri­sing mix of exhi­bi­tors. A tri­bu­te to their pas­si­on. Acces­si­ble con­cepts and rea­li­za­ti­ons, which show that it doe­sn’t always have to be art with a capi­tal A’ to bring some­thing cool and captivating.

LOF is a spa­ce whe­re cre­a­ti­ve souls are put in the spot­light. Each expo only lasts 2 week­ends. Are you very curious? Then just pop in eve­ry 2 weeks to sniff out your dose of inspi­ra­ti­on. By the way, eve­ry exhi­bi­ti­on is free to visit.